Eskrim Sporu ve Özellikleri

0
32

4390_zko_teardrop-300x197Eskrim temelde 3 farkl? silahla yap?l?r. Bu silahlar flöre, epe ve k?l?çt?r.Flöre: 1,1 metre uzunlu?unda, ucunda küçük bir dü?me ve çan bulunan ince bir silaht?r. En fazla 500 gram a??rl???nda olabilmektedir. ?lk ö?renme a?amas?nda da bu silah kullan?lmaktad?r. Say? kazan?lma i?lemi k?l?c?n rakibin vücuduna saplanmas?yla olmaktad?r. Her iki oyuncunun da ayn? anda bu vuru?u yapmas? halinde atak üstünlü?ü olan yar??mac? say?y? kazan?r. Vuru?lar kural gere?i yaln?zca gövdeye yap?labilmektedir. Kol, bacak veya ba?a yap?lan vuru?lar geçersiz say?lmaktad?r. Her spor dal?nda oldu?u gibi eskrimde de yar??mac?lar rakiplerini aldat?c? hamlelerde bulunarak say? kazanmaya çal??abilmektedirler.
Epe: Flöreden daha keskin ve a??r bir silah olan epe de vuru?lar sadece silah?n ucuyla olmakta ve giyside iz b?rakmamaktad?r. Flöre de vuru? sadece gövdeye yap?labiliyorken epe de öyle bir s?n?rlama olmay?p kol, bacak ve ba?a da hamleler yap?labilmekte ve say? kazan?lmaktad?r. Ayn? anda vuru? yap?lmas? an?nda her iki oyuncu da atak fark?na bak?lmaks?z?n say? kazanabilmektedir.
K?l?ç: Düz ve yass? bir silaht?r. Say?, ancak rakibin belden yukar?s?na k?l?c?n ucu veya yan?yla vurulmas? ko?uluyla kazan?labilmektedir.
Eskrimin her spor dal?nda oldu?u gibi özel giysileri vard?r. K?l?çla yap?lmas? sebebiyle ba?? koruyacak tel kafesten bir maske, vücudu koruyacak bir yelek, sa?lam ketenden ya da branda bezinden yap?lma ceket ve k?l?c? kavramaya yard?mc? olabilecek yumu?ak eldivenler kullan?l?r.