Eskimolar Kimdir? Özellikleri Nelerdir?

0
15

4390_zko_teardrop-300x197Kar, k?? ve buz denince akla gelen ilk isimlerden olan Eskimolar, de?i?ik ya?am stilleri nedeniyle günümüzde adeta efsane olmay? ba?arm??lard?r. Özellikle ya?ad?klar? buzdan evlerle bütünle?mi? ve o buzdan evler Eskimolar?n simgesi olmu?tur. Peki bu Eskimolar kimdir?Buzullarda ya?ayan Eskimo kavmi, Grönland, Labrador ve Bering Denizi dolaylar?nda ya?ayan bir insanl?k kavmidir. Ya?am alanlar?na bak?ld???nda, bu kavim kendilerine kuzeyi seçmi? de denilebilmektedir. Bu kavmin, buraya nereden geldikleri tam olarak bilinmezli?ini korurken, bu konuda ortaya at?lm?? olan çok çe?itli görü?ler bulunmaktad?r. Bu görü?lerden baz?lar?, Eskimolar?n K?z?lderilerle akrabal?k ba?? bulundu?u ve kavmin kuzeye Asya’dan geldi?i yönündedir. Fakat bu görü?ler daha kan?tlanamam??t?r. Bu konuda uzman olan Etnoloji biliminin önde gelenleri ise, Eskimo kavmini Kuzey Kavimleri aras?nda kabul etmi? durumdad?rlar. Eskimo ismini ise kavme, K?z?lderililer vermi?tir. Bu kelimenin anlam? ise, çi? et yiyenler anlam?ndad?r.
Daha çok Grönland ve Labrador dolaylar?nda ya?ayan Eskimolar?n, çok ilginç özellikleri bulunmaktad?r. Bu kavmin ço?unda beyaz kan oldukça fazlad?r. Kavmin insanlar?n?n yüz hatlar? incelendi?inde ise, ortaya Mo?ollar? and?ran görüntüler ç?kmaktad?r. Fakat bu kavmin Mo?ollarla bir ili?kisi belirlenememi?tir. Yine Eskimolar?n ayaklar? küçük, boylar? k?sa ve burunlar? dard?r. Hiç ?üphesiz ki bu fiziksel özellikler, ya?anan fiziksel ortam?n ?artlar? için uygun nitelikler ta??maktad?r.

Dünyan?n en kuzeyinde ya?ayan Eskimo kavminin ya?am ?artlar?, pek çok ilkellikler göstermektedir. Eskimolar avlad?klar? avlar? tüketerek ya?amlar?na devam eder ve Eskimolar?n hayatlar? sürekli av aramayla geçer. Avlanan hayvanlar ise çi? olarak tüketilmektedir. Ayn? zamanda avlanan hayvanlar?n derisinden de faydalan?l?r. Bu derilerden yap?lan basit giysiler, kuzeyin dondurucu so?u?undan korunabilmek için giyilmektedir. Eskimolar?n en ba?l?ca besinleri aras?nda bal?klar ve fok etleri yer almaktad?r. Fok bal???, Eskimolar için oldukça de?erli bir hayvand?r. Çünkü bu bal?klar?n hem etinden, hem derisinden hem de ya??ndan faydalan?lmaktad?r. Ya?dan, hem ?s?nma hem de ayd?nlanma amaçlar?yla faydalan?lmaktad?r. Eskimolar vücutlar? için gerekli olan vitamini sadece çi? et ve bal?klardan kar??larlar.