Ersağ Temizlik Ürünleri

0
32

325010-101570-ersag

Kurulmas? ile birlikte, üretmi? oldu?u temizlik ürünleri ile duyulmaya ba?lam??t?r. Bu alan da birçok kazanç yapm?? ve ad?n? duyurmu?tur. Farkl? dallara yay?lmak isteyen ersa?, kozmetik ve g?da takviyesi gibi alanlara da geçi? yapm??t?r. Bugün Türkiye’ nin her taraf?nda faaliyet halindedir. Ürünleri ve ürünlerinde kullanm?? oldu?u kaliteli malzemeler sayesinde birçok takdir ve ödül alm??t?r. Ersa? ?irketi, do?al ürünler üreterek insan sa?l???n? tehlikeye atmamaktad?r. Bugün sat?lmakta olan temizlik ürünleri do?aya oldukça zararlar vermektedir. Sedef ve egzama gibi birçok hastal??a faydas? olan ersa?, kullan?c?lar?na birçok fayda sa?lamaktad?r. Temizlik öyle ?akaya al?nacak bir konu olmad??? için belirli s?ras? ve kurallar? bulunmaktad?r. Bu kurallar?n ilki olarak temizlik elden ba?lamal?d?r. Çünkü el temiz olmad??? takdirde, elimizde bulunan mikroplar? dokundu?umuz her yere yayarak tehlikeye sokabiliriz. Bu durumdan kurtulmak için ersa?’ ?n üretmi? oldu?u el sabunlar?, el y?kama köpükleri ve el y?kama jelleri bulunmaktad?r. Bunlar?n yan? s?ra yüz temizlemek için tonik ve yüz y?kama jelleri bulunmaktad?r. Vücut temizli?i için de ?ampuanlar, du? jelleri ve saç bak?m kremleri bulunmaktad?r. Çevre temizli?i için de çama??r ve bula??k deterjanlar?, ya? çözücüler, genel temizlik sular?, hal? ve yüzey temizleyiciler gibi birçok çe?it yer almaktad?r. Parfüm severler için de birçok çe?it bulunmaktad?r. Üstelik ersa?, üretmi? oldu?u parfümleri alkolsüz bir ?ekilde üretmektedir.

Di?er Ürünler ?le Fark?

Ersa? ?irketi birçok alanda, insan sa?l???n? göz önünde bulundurarak, birçok ürün ç?karm??t?r. Ç?karm?? oldu?u bu ürünlerde kaliteli hammaddeler kullanmaktad?r. Ersa? ürünlerini di?er ürünlerden ay?rmakta olan en önemli özellik, ersa? ürünlerinin konsantre olmad?r. Bu ürünler az kullan?ld??? zaman bile etkili sonuçlar vermektedir. Ürünün, ne kadar kullan?ld???ndan çok nerede kullan?ld???d?r. Çünkü yanl?? yerlerde kullan?lan ürünler etkilerini göstermemektedirler. Ersa? üretmi? oldu?u ürünler de hammadde olarak bitkileri kullanmaktad?r. Detayl? bilgi için http://www.ersaguyeol.net adresine bakabilirsiniz.

Ersa? Üyelik

Sizlerde az çal??ma ile çok kar etmek istiyorsan?z, ersa? ?irketine üye olabilirsiniz. Sadece sat?? yaparak para kazanabilece?iniz bu sistem, sa?lam?? oldu?u kapmayalar sayesinde birçok ki?i taraf?ndan kullan?lmaktad?r. Sizde ersa? sistemine üye olmak istiyorsan?z, ersa? resmi sitesine girerek,  ersa? üyelik ba?vuru formunu doldurman?z yeterli olacakt?r. Formu göndermeniz ile birlikte, talebiniz sisteme h?zl? bir ?ekilde dü?mektedir. Yetkili ki?iler taraf?ndan, vermi? oldu?unuz bilgiler do?rultusunda ba?vurunuz gerçekle?mekte ve sponsor üye numaran?z bildirilmektedir. Ersa? üye i?leminizin tamamlanmas? için ba?vuru talebiniz sonuçland?ktan sonra istedi?iniz zaman sistem üzerinden 100 TL al??veri? yapman?z gerekmektedir.