Enzimler ve Canlılar İçin Önemi

0
17

4390_zko_teardrop-300x197Enzimler canl?n?n yap?s?nda gerçekle?en reaksiyonlar?n h?zlanmas?ndan hariç bir çok görev üstlenmi?tir. ?nsanlar?n kulland??? bir çok g?da maddesinin temelinde de enzimlerin yeri büyüktür. Örnek olarak ekmek, peynir, kahve, ?eker, vitamin sirke gibi g?dalar?n üretilmesinde ayr?ca kimyasal temizlik ilaçlar?n?n üretiminde, antibiyotik üretiminde ve benzer sektörlerde de kullan?lmaktad?r. Hastanelerde doktorlar?n yaralar? temizlemek için kulland???, kan? çözen ve baz? hastal?klar?n te?hisinde kullan?lan enzim türleri vard?r.Do?a felaketi olarak bilinen, petrol tankerlerinin denizde k?r?ma u?ramas? sonucu do?aya saç?lan petrolün çevreye verdi?i zararlar?n azalt?lmas?, hatta yok edilmesi içinde enzimler kullan?lm??t?r. Enzimler bu petrol ürünlerini kimyasal reaksiyonlarla parçalayarak sudaki ve çevresindeki canl?lar?n yiyebilece?i hale getirmektedir.
Enzimler olmasayd? insanlar?n bir çok duyular? çal??maz durumda olacakt?. Sinir hücrelerindeki iletimin h?z? görme i?itme gibi tüm duyular?m?z enzimler sayesinde h?zl? bir ?ekilde gerçekle?mektedir.
Enzimler DNA daki kal?tsal bilgiye göre olu?turulur. Yap?s?nda mineral ve ya vitamin bulundurup bu iki yap?ya görede isim almaktad?r.

Google dan Gelen Aramalar: