Enerji İçecekleri ve İnsan Vücuduna Etkisi

0
54

4390_zko_teardrop-300x197Enerji içece?i içinde kafein, taurin ve glukuronolakton bulundurmaktad?r. Günümüzde üretilen enerji içeceklerinin baz?lar?nda ise ha?ha? tohumu özü bulunmaktad?r. Taurin maddesi bir aminoasit çe?itidir. Stresli zamanlarda ve yo?un fiziksel aktivitelerde vücut taurin kayb?na u?rayabilmektedir. Yine taurin gibi kafein ve glukuronolakton vücuda enerji vermektedir. Fakat bu maddelerin sürekli kullan?lmas? bahsetti?imiz gibi zararlar? da beraberinde getirmektedir.Enerji içecekleri içildikten 1 saat sonra etkisini göstermektedir. ?çildikten sonra yap?lan incelemelerde kan sisteminde de?i?im gerçekle?ti?i görülmü?tür. Bu kan sistemi uzun bir zaman normale dönmemektedir. Kalp ve damar hastal?klar? bulunan ki?ilerin de?erlerine benzeyen de?erler ortaya ç?kmaktad?r.
Enerji içeceklerinde kana çabuk kar??an maddeler bulunmaktad?r. Bu maddelerin vücudumuzda uyar?c? etkisi k?sa bir süre içinde meydana gelmektedir. Vücudumuza canl?l?k ve enerji gelmektedir. Ancak bu yarar? ilerleyen zamanlarda kal?c? zarara dönü?ebilmektedir.
Enerji içeceklerini kullan?yorsak bile bunun limitini çok iyi belirlememiz gerekmektedir. Bu limiti belirleyen ki?ilerin hayat?n? kaybetti?i bir gerçektir. Örnek ile aç?klayacak olursak; bir basketbol oyuncusu devre aras?nda 4 kutu enerji içece?i alm??t?. Bu kadar a??r? tüketmesi sonucu 3. periyotta kalp krizi geçirmi?tir. Kalp krizi sonucunda basketbolcu kurtar?lamam??t?r. Burada a??r? kafeinin zararl? oldu?u da görülmektedir. Zaten enerji içece?i üreten ?irketler günde 2 ?i?eden fazla tüketilmesini uygun görmemektedir.
Enerji içeceklerinden baz? insanlar?n kesin olarak kaç?nmas? gerekmektedir. Bu ki?ileri sayacak olursak;
– Kalp hastal??? olanlar
– Hamile kad?nlar
– Diyet yapanlar
– Sürekli spor ile ilgilenenler
– Çocuklar
– Alkol tüketenler