Endoskopi Nedir? Nasıl Uygulanır? Çeşitleri Nelerdir?

0
43

4390_zko_teardrop-300x197Endoskopi, incelenen bölgeye göre özel olarak isimlendirilmektedir. Örne?in yemek borusu incelemesinde özofagoskopi, mide incelemelerinde gastroskopi, onikiparmak barsa?? incelemelerinde duodeneskopi, son barsak incelemelerinde rektoskopi, mesane incelemelerinde sistoskopi, akci?erin bron?lar?n?n incelenmesinde bronkoskopi, kar?n bo?lu?u incelemesinde laparoskopi, rahim incelenmesinde histeroskopi ad? verilir. E?er endoskopi i?lemi sadece kal?n ba??rsak içi yap?lacaksa, buna da kolonoskopi denilmektedir.Endoskopi yönteminin geli?mesiyle, insan? tehdit eden hastal?klar?n te?hisinde önemli ilerlemeler kaydedilmi?tir. Endoskopi çe?itleri içerisinde en çok uygulanan yöntem yemek borusu ve mide incelenmesidir. Mide incelenmesinde kullan?lan aletlere (endoskoplara) gastroskop da denilmektedir. Özofagoskopi ve gastro-duodenoskopi yöntemi için kullan?lan endoskoplar fiberoptiktirler. Bu fiberoptik endoskoplar binlerce prizman?n birbirine eklenmesiyle bir araya gelmi?, esneklik kabiliyetine sahip aletlerdir. Bu yöntem uygulan?rken, hastan?n ö?ürmesini önlemek amac?yla bo?az mukozas?na uyu?turucu madde püskürtülür. Ard?ndan doktor taraf?ndan, yemek borusu içine ve ard?ndan mideye indirilir. Gerekli incelemeler yap?l?p, görüntüler kaydedilir. ?üpheli görünen bölgelerden küçük parçalar al?narak biyopsi yap?l?r. Bu sayede bir çok hastal?k ilerlemeden te?his edilmi? olunur. Özellikle mide kanserlerine kar?? erken te?histe gastroskopinin önemi büyüktür.

Endoskopi i?lemi yap?lmadan önce baz? önlemler al?nmas? gerekir. Net görüntü al?nabilmesi aç?s?ndan yakla??k 6 saat kadar boyunca hiçbir yiyecek tüketilmemelidir. Muayene esnas?nda ise sol taraf?na yat?l?r. Lokal anestezik bir ilaç püskürtülerek sizin sakinle?menizi ve hafif uyku halinde kalman?z? sa?layacaklar. A?z?n hafif aç?k kalmas? ve di?lerin korunmas? için de bir a??zl?k di?lerin aras?na yerle?tirilir.
Endoskopi i?leminden sonra en az yar?m saat (30 dakika) dinlenmesi gerekir. Bo?aza lokal anestezi yap?ld???ndan yutma refleksi normale dönene kadar kat? s?v? g?dalar tüketilmemelidir. Ayr?ca midede kalan hava kabarc?klar? sebebiyle ?i?kinlik de hissedebilirsiniz. Fakat bu rahats?zl?klar k?sa süreli ve geçicidir.