Elmas, Zümrüt ve Safir Neden Değerlidir? Bu Taşlarının Özellikleri Nelerdir?

0
42

4390_zko_teardrop-300x197Elmas
Elmas, de?erli ta?lar aras?nda en k?ymetlisi ve en uzun ömürlüsü olarak bilinir, geçmi?i çok daha eskiye dayan?r ve ç?kar?lmas? en güç ta?lardan bir tanesi olmas? onu di?er ta?lardan biraz daha farkl? k?lmaktad?r. Parlak rengi ve göz al?c? ?ekli ile dikkatleri üzerine çekmeyi ba?arm??t?r. 4000 y?l kadar önce Hindistan’da bulunmu?tur baz? uzmanlar ise elmas?n bundan daha önceleri bulundu?unu öne sürmektedir. En bilinen türü, saf, renksiz elmast?r.
Renk konusunda farkl?l?k sa?layabilir içerdi?i maddeler ço?u zaman farkl?d?r ve bu da renk konusunda etkilidir. 1 karat a??rl???nda bir p?rlanta elde edilebilecek ham elmas kütlesinin ç?kar?lmas? için 250 ton toprak kaz?lmal?d?r tabii ki bu say? ortalama verilen bir say?d?r. Kaliteli bir p?rlanta için 4C denilen özellikler sa?lanmal?d?r. Kesim, Renk, Berrakl?k ve Karat a??rl??? dikkat edilmesi gereken 4 ana özelliktir.
Zümrüt
Tarihe bak?ld???nda birçok kültür ve medeniyetin sembolü olarak an?lan de?erli bir ta?t?r zümrüt. ?çeri?indeki zenginlik sayesinde harika bir renge sahiptir.Parlak ye?il olarak adland?r?lan bu renk Zümrüt ta??n?n en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Kusurlar?n giderilmesi ad?na Zümrüt için yap?lan çal??malar daha zahmetlidir, oymac?l?k sayesinde orijinal rengi korunur ve daha az zararla en iyi sonuca ula??l?r. En iyi ve kaliteli zümrütler Kolombiya’da ç?kar?lmaktad?r. Bunun yan? s?ra Avusturya, Hindistan, Avusturalya, Brezilya, Güney Afrika, M?s?r, ABD, Norveç, Pakistan ve Zimbabwe’de de ç?kar?lan zümrütler kalitesi bak?m?ndan üst seviyededir.
Safir
Sabit bir rengi yoktur ancak genel olarak koyu mavi rengi ile bilinmektedir. Demir ve titanyum katk?lar? dolay?s?yla farkl? renklerle sergilenmesi mümkündür. En k?ymetli Safir ta?? mavi ve berrak olan ta?lard?r. Do?al ???k ortam?nda renk de?i?tiren bu ta?lar kesim konusunda zümrüt kadar zahmetli de?ildir ve genellikle üçgen ve yuvarlak ?ekilde kesilerek biçimlenir. Hindistan’?n baz? yörelerinde bu de?erli ta??n ç?kart?lma ve i?lenme i?lemleri gerçekle?tirilmektedir.