Ellora Mağaralarının Tarihçesi – Hindistan

0
31

4390_zko_teardrop-300x197Kuzey-Güney do?rultusunda oyulmu?lard?r ve en ba?taki ma?ara ile en sondaki aras?nda yakla??k 2 kilometre mesafe bulunmaktad?r. Bu alanda toplam 34 ma?ara bulunmaktad?r bu 34 ma?aran?n tümü ayn? dine ait de?ildir. 17 Hindu,12 Budist ve 5 tane de Jain tap?na?? mevcuttur bu da tarihte farkl? dinlere hizmet etti?ini ortaya koymaktad?r.
Ma?aralarda bulunan resimler ve heykeller gerçekten i?çilik harikas?d?r bu heykeller özellikle yap?lan ibadetleri ve törenleri anlatmaktad?r. Birçok dine hizmet eden bu ma?aralarda ilk tap?naklar Budistler ad?na in?aa edilmi?tir. Kayalar?n içine oyulan tap?naklar?n i?çilikleri fazlas?yla kaliteli ve  günümüzde de özelli?ini ve orijinal yap?s?n? kaybetmemi?tir. Ma?aralar?n en ortas?nda, ana tap?nak Kaisala bulunmaktad?r. Tarihçilerin yapt??? ara?t?rmaya göre yap?m 150 y?l sürmü? ve yakla??k 7.000-10.000 i?çi bu tap?naklar?n yap?m?nda görev alm??t?r.

Hindu mitolojisinde Tanr? ?iva’n?n evi olarak bilinen Kaisala… Himalayalarda bir da??n ismi ve onun kutsal oldu?u inanc? hakim.