Ellerimiz ve Parmaklarımız Sudayken Neden Buruşur?

0
37

4390_zko_teardrop-300x197Vücudumuzda parmak uçlar? ve tabanlar?m?zda k?l ya da tüy bulunmamaktad?r. Çünkü bu bölgeler çok kullan?ld??? için k?l olu?umu gerçekle?memektedir. K?l ve tüy bulunmayan bu yerlerde koruyucu keratin tabakas? bulunmamaktad?r. Keratin tabakas? bulunmayan bu yerler kal?n bir deri tabakas?na sahiptir.Parmak uçlar?m?z ve tabanlar?m?z suyun içinde uzun bir süre bulunmas? sonucunda derimizin alt?na su girmektedir. Burada su kendine yer bulmak istemektedir. Ancak parmak uçlar?nda ve ayak tabanlar?m?zda bulunan kal?n deri suya yer vermemektedir. Yap?s? gere?i suya yer veremeyen bu bölgelerimizi bir süre sonra e?ilmekte ve büzü?mektedir.
Ellerde asl?nda bu buru?may? önleyen keratin tabakas? bulunmaktad?r. Ancak buralar?n s?k s?k y?kanmas? sonucunda keratin tabaka giderek kaybolmaktad?r. Kaybolan keratin tabakas? sonucunda derimiz içine su almaktad?r.Su alan deri ise k?sa bir süre sonra buru?maktad?r.
Ellerimizin suda buru?mas? osmos prensibiyle ba?lant?l?d?r. Osmos prensibine göre daha sulu bir madde, daha yo?un kat? bir maddenin içine girdi?inde su geçirir. Bunu elimizin su içerisine girmesi ?eklinde uyarlad???m?zda olay daha net bir ?ekilde anla??lmaktad?r. Derinin içine geçen su deriyi ?i?irmektedir. Bu ?i?me olay? sonucunda deri büzülerek yüzeyini geni?letmektedir. Dikkat edersek; bir süre sonra elimiz tekrar eski haline dönmektedir. Çünkü; derimizin alt?na giren su bir süre sonra buharla?maktad?r.
Görüldü?ü gibi buru?ma sadece ellerimizin ve ayaklar?m?z?n bir k?sm?nda meydana gelmektedir. Di?er bölgelerimizde bu buru?man?n meydana gelmemesinin sebebi k?llar?m?z?n dibinde bulunan ya? bezeleridir.