Elektromanyetik Radyasyon ve Etkileri

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Her insan için tehlikeli olan bu elektromanyetik radyasyondan korunmak tamamen mümkün olmasa da, dikkat edilecek bir kaç önemli husus ile etkilenme miktar?n? dü?ürebiliriz. Örne?in; evimizde elektrikli aletleri kullanmad???m?z zaman kapal? tutmal? ve fi?ten ç?karmal?y?z. Bu aletleri kullanmasak da kapatmad???m?z süre içerisinde elektromanyetik radyasyon yaymaya devam ederler. LED, LCD ya da plazma ekranlar?n? tercih etmeliyiz. Okuma lambas? olarak halojen ya da floresan lambalar? kullanmamal?y?z.Günlük hayat?m?zda çok s?k kulland???m?z saç kurutma makinesinin manyetik alan? yüksek oldu?u için; saç kurutma makinesini sürekli kullanmak yerine, belirli aral?klarla kullanmal?y?z. Yatarken ba?ucumuzda herhangi bir elektromanyetik alan kayna?? bulunmamal?d?r. Elektrikli aletleri mutlaka prizden çekmeli ve cep telefonumuzu kapatmal? veya en az 1 metre uza??m?zda tutmal?y?z. Yapt???m?z en büyük yanl??lardan biri de cep telefonlar?m?z? yatarken bile yan?ba??m?zda tutmakt?r. Cep telefonu kullan?rken kablolu kulakl?k takmal?y?z. ?nternet ba?lant?lar?m?zda kablolu modemi tercih etmeliyiz..
Elektromanyetik radyasyon her ya?tan herkesi etkilemektedir. Elektromanyetik radyasyon bir çok zarar?n?n yan? s?ra üremeyi de olumsuz etkiledi?i için özellikle 16 ya? alt? gençlerin ve çocuklar?n cep telefonu kullanmas? son derece sak?ncal?d?r. Bu manyetik dalgalar en çok hamile bayanlar ve bebeklerinin sa?l???n? tehdit etmektedir. Özellikle hamilelik döneminde bayanlar?n daha hassas oldu?u ve bebeklerin daha çok küçük oldu?u için, d?? etkilerden daha kolay etkilendi?ini dü?ünürsek sonuç daha da korkutucu oluyor. Hamile bayanlar?n hiç de?ilse hamilelikleri boyunca cep telefonu ve bilgisayarlardan uzak durmalar? ya da en aza indirmeleri, hem kendi hem de bebeklerinin sa?l??? için çok önem ta??maktad?r. Uzmanlar elektromanyetik radyasyon ölçen kolyeler, bileklikler, yüzükler ile ölçüm yaparak, bu etkinin en az oldu?u ortamlarda bulunmay? tavsiye etmektedirler.
Elektromanyetik radyasyondan korunmak mümkün olmasa da etkilenme oran?n? en aza indirmek elimizde. Size ça??n gerisinde kalmak gibi gelse de, daha sa?l?kl? bir hayata de?ece?i ?üphesiz.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.