Elektromanyetik Dalga Nedir?

0
36

4390_zko_teardrop-300x197I??k
Birçok bak?mdan elektromanyetik dalgalar?n davran??lar? suyun üzerindeki küçük dalgac?klar veya sesin havada gösterdi?i davran??lala benzerlikler ta??maktad?r. Örne?in e?er delikli bir bariyerin arkas?ndan ???k bir ekrana yans?t?l?rsa, ekranda karanl?k ve ayd?nl?k ?eritlerin olu?tu?u görülecektir. Buna giri?im deseni denir. Bu desen ?????n dalga özelli?ine sahip oldu?unu göstermektedir.Dalga boyu ve Frekans
Ayn? okyanus dalgas? gibi elektromanyetik bir dalgan?n da tepe ve çukur noktalar? bulunur. Dalga boyu denilen kavram bu çukur veya tepe noktalar? aras?ndaki uzakl???n ad?d?r. Bunun yan?nda EMR, birim zamanda geçen tepe noktas?n? belirten frekans terimi ile de tan?mlan?r. Her tür dalga çe?idi e?it h?zla hareket eder: ???k h?z?. Ancak frekans tamamen dalga boyuna ba?l?d?r. K?sa dalga boyuna sahip dalgalar yüksek frekansa sahipken, uzun dalga boyuna sahip dalgalar da daha dü?ük frekansl? olurlar.

Enerji
K?sa dalga boyu veya yüksek frekansl? elektromanyetik dalgalar, uzun dalga boyuna yani dü?ük frekansa sahip dalgalardan daha fazla enerjiye sahiptirler. Elektromanyetik dalga taraf?ndan ta??nan enerji, maddeyi nas?l etkileyece?ini belirler. Dü?ük enerjili radyo dalgalar? atomlar? kibarca huzursuz ederken, yüksek enerjili mikrodalgalar daha kuvvetlice yer de?i?melerine neden olarak maddenin ?s?nmas?na neden olur. Di?erleri ile kar??la?t?r?ld???nda x ve gama ???nlar? adeta atomlar?  yumruklamaktad?r. Bunlar kimyasal ba?lar? koparabilir, atomun elektronlar?n? uzakla?t?rabilir ve iyon olu?turabilir. Bu nedenle bunlar iyonla?t?r?c? radyasyon olarak ifade edilirler.
Kullan?m?
Modern teknolojinin çok büyük bir k?sm? elektromanyetik dalgalara dayal?d?r. Radyo, televizyon, cep telefonlar? ve internet, radyo dalgalar?n?n havada, uzayda veya optik kablolar üzerinde transmisyonuna dayanmaktad?r. DVD?lerin kaydedilmesi ve oynat?lmas?nda lazerler, CD?lerde ???k kullan?lmaktad?r. X-???n? cihazlar? özellikle t?p ve havaalanlar?n?n olmazsa olmaz?d?r. Bilimde, evrenin ?u ana dek geçirdi?i evrelerin bilgisini büyük oranda uzak y?ld?z ve galaksilerden gelen ?????n, radyo dalgalar?n?n ve x ???nlar?n?n analizlerine borçluyuz.