Elektro Akustik Nedir?

0
42

4390_zko_teardrop-300x197Elektro akustik tekni?inde, havadaki ses dalgalar?, iletken teller yard?m? ile elektrik titre?imlerine dönü?türülür. Bu titre?imler, kay?t edilebilir ya da seslerin içeri?i ile oynanarak yeni ve fakl? seslere ula??labilir. Günümüzde elektronik yollarla üretilen seslerden olu?an besteler dahi yap?lmaktad?r. Burada yap?lan i?lem için, do?al seslerin nitelikleri ile oynanarak yapay sesler üretilir diyebiliriz. Farkl? sesler üretilebildi?i gibi pek çok enstrüman?n neredeyse gerçek sesleri de kay?t alt?na al?narak daha sonra kullan?labilme imkan? sa?lanmaktad?r. Bugün bu i?lemler için, synthesizer denen bilgisayar sistemli araçlar kullan?lmaktad?r.Elektrik dalgalar?n?n ses titre?imine dönü?türülmesi için ise hoperlör denen ayg?tlar kullan?l?r. ?lk ba?larda bu ses titre?imleri hoperlörden ç?karken çok kay?p verirken, bugün neredeyse s?f?r kay?pla çok daha güçlü sesler elde edilebilmektedir.
Elektro akustik sayesinde, bugün bir program arac?l??? ile, yüzlerce enstrüman? tek bir cihazda toplayabilir ve çalabilirsiniz. Ayr?ca, bugün izledi?imiz sinema gibi görsel sanatlarda sesin kullan?labilinmesini, aç?k hava konserlerinde binlerce ki?iye ayn? anda sesin net olarak ula?t?r?labilmesini de yine elektro akustik tekni?ine borçluyuz.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.