Elde Eriyen Element: Gallium

0
31

4390_zko_teardrop-300x197Bu element 1875 y?l?nda, Emile Lecoq de Boisbaudran taraf?ndan ke?fedilmi?tir. ?çinde zehir de bulunur. Ancak bu zehrin etkisi çok dü?üktür. Yani insan sa?l???na zarar? ancak yutuldu?unda olur. Oda s?cakl???nda s?v? halde bulunabilen sadece 4 metal vard?r ve onlardan biri de galliumdur. Ayna üretiminde kullan?lan gallium, porselen ve cam sanayisinin de vazgeçilmezlerinden. Ayna, cam, porselen vb. maddelerin pürüzsüz bir hal almas?n? sa?layan bu elementtir. Bu maddeler, gallium ile y?kan?r ve öyle kullan?ma haz?r hale getirilir.Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.
Hiçbir cihaz?n ula?amayaca?? benzersiz özelliklere sahip olan gözün, neden dijital birimlerle tarif edilemeyece?ini aç?kl?yoruz.