El ve Ayaklarımızdaki Şifreli Çizgiler

0
70

4390_zko_teardrop-300x197Dermatoglifik kavram?n? aç?klayacak olursak;
Derma ingilizce deri kökünden gelmektedir. Glyphe kelimesi ise oyuk demektedir.Burada anlat?lmak istene, parmak uçlar?, avuç içi ve ayak tabanlar?nda bulunan çizgiler ve k?vr?mlard?r.Bu çal??malar? yapan ki?iler ise dermalog olarak nitelendirilmektedir.?nsan vücudunun d?? derisinde bulunan k?vr?mlarda ter gözenekleri vard?r.Bu ter gözenekleri iç deriye kadar uzanmaktad?r.D?? deride bulunan gözenekler d?? deriye ba?l? gibidir.?nsanlar?n ellerindeki girinti ve ç?k?nt?lara papila denilmektedir.Bu papilalar sayesinde d?? deri normalde zarar görse bile parmak izi al?nmas? konusunda sorun ya?anmamaktad?r.Y?pranan derinin yerine gelen yeni deri eski deri ile ayn? ?ekilde meydana gelmektedir. Fakat papilalar?n zarar görmesi sonucunda parmak izi almak mümkün de?ildir.

Parmak izi çal??malar? çok eskiye dayanmaktad?r.?lk defa bu alanda yap?lan çal??malara Çin belgelerinde rastlanm??t?r. Modern anlamda parmak izi tespiti ve parmak izinden yararlanma konusunda ilk ad?m 1880 y?l?nda at?lm??t?r. ?ngiliz bilim adam? olan Henry Faulds ile Wiliam James Herschel , Nature adl? bir ilmi mecmuada parmak izi hakk?nda makale yazm??lard?r. Bu gün uygulanan parmak izi metodu bu bilim adamlar?na dayanmaktad?r. Günümüzde ise parmak ve ayak izlerinden adli t?p olaylar? ba?ta olmak üzere falc?l?k, büyücülük gibi bir çok alanda yararlan?lmaktad?r. Ayr?ca özellikle genetik hastal?klar bu çizgi ve k?vr?mlar sayesinde anla??labilmektedir.
Dermatoglifikler anne karn?ndayken olu?maya ba?lamaktad?r. Bu deri çizgileri hamileli?in 5. ay?na do?ru tamamlanmaktad?r.Böylece deri çizgileri do?umdan ölüme kadar bizi takip etmektedir. Deri çizgilerinde ya?am boyu de?i?iklik olmamaktad?r.Bu çizgiler bizi di?er insanlardan ay?rmaktad?r. Her insan?n kendine özgü parmak ve ayak izi vard?r.