Einstein’ın Kendi Ağzından…

0
41

4390_zko_teardrop-300x197Ak?llardaki bir di?er soru da yöneltiliyor:Atom bombas?! Evet Einstein!a deniliyor ki atomu siz ke?fettiniz ,Hiro?ima ve Nagazaki’nin tepesinde patlat?ld?.Bu konu hakk?ndaki dü?ünceleriniz nedir diye soruldu?unda da dramatik bir cevap veriyor:Her sava? insanl???n ilerlemesini engelleyen kötülük zincirine bir halka daha ekler.Ben atomu insanl???n yarar? için ke?fettim.Ancak insanlar atomla birbirlerini öldürüyorlar.Böyle olaca??n? bilseydim bir ayakkab? tamircisi olurdum.Ba?ar?n?n formülünü ise biraz matematikselle?tirerek veriyor.Ba?ar? Ona göre A=X+Y+Z (A:ba?ar?,X:çal??mak,Y:çal??t??? konuyu oyun gibi görmek,Z:konu?mak yerine üretmek)’dir. Bilimin ula?mas? gereken son nokta ise Ona göre tek bir çocu?un bile mutsuz olmamas? noktas?nda.Yani diyor ki dünyada tek bir çocuk dahi mutsuz oldu?u sürece büyük icatlar ve ilerlemeler yoktur.
Dünyan?n s?rr? konusunda da ilginç bir yakla??m sunuyor.Dünyan?n s?rr?na ula?may? bir kum tanesinin s?rr?n? çözme ba?ar?s?na ba?l?yor.Bir ülkenin gelece?ini ise o ülkedeki e?itimde görüyor ve güzel bir söz söylüyor:E?itim insan?n okulda ö?rendi?i her ?eyi unuttu?unda arta kaland?r!
Dünyan?n aptallarla dolu oldu?unu söylüyor ve aptal?n tan?m?n? yap?yor:Ayn? ?eyi defalarca yap?p farkl? bir sonuç bekleyen ki?i olarak özetliyor.Aptallarla dolu bu dünyan?n çekilmez oldu?unu ve aptall???n s?n?r?n?n olmad???n? söylüyor.Dahili?in ise mutlak bir s?n?r? oldu?unu söyleyerek ironik bir konuya de?iniyor.
Kendine yöneltilen ki?isel bir soru da ?öyledir:Sizin zarif bir insan olmad???n? söyleniyor,bu konuda ne dü?ünüyorsunuz?
Bu soruya da ak?l dolu bir cevap veriyor:Yüksek ruhlar her zaman s?radan ak?llar?n ?iddetli muhalefetleriyle kar?? kar??ya kal?rlar.E?er bilim adam? olarak gerçe?i aç?klamak istiyorsan zerafeti bir terziye b?rakmal?s?n,diyor ve esprili bir yak?nmayla devam ediyor:Beni ?u dünyada sadece birkaç ki?i anlad? ve onlar da yanl?? anlad?. Bu sohbetin son sorusu ise Einstein’?n dünyaya vermek istedi?i tek bir mesajla alakal?.Einstein bu soruya ise ?öyle cevap veriyor: Yeryüzündeki ?artlar?n düzelmesi, sadece bilimsel bulu?lara de?il çok ahlakl? bir ya?ama düzeninin gerçekle?mesine ba?l?d?r.