Einstein’den Atatürk’e Mektup

0
40

4390_zko_teardrop-300x197 Ekselanslar?, OZE Dünya Birli?i’nin ?eref Ba?kan? olarak, Almanya’dan 40 profesörle doktorun bilimsel ve t?bbi çal??malar?na Türkiye’ de devam etmelerine müsaade vermeniz için ba?vuruda bulunmay? ekselanslar?ndan rica ediyorum. Sözü edilen ki?iler, Almanya’da halen yürürlükte olan yasalar nedeni ile mesleklerini icra edememektedirler. Ço?u geni? tecrübe, bilgi ve ilmi liyakat sahibi bulunan bu ki?iler, yeni bir ülkede ya?ad?klar? takdirde son derece faydal? olacaklar?n? ispat edebilirler.Ekselanslar?ndan ülkenizde yerle?meleri ve çal??malar?na devam etmeleri için izin vermeniz konusunda ba?vuruda bulundu?umuz tecrübe sahibi uzman ve seçkin akademisyen olan bu 40 ki?i, birli?imize yap?lan çok say?da müracaat aras?ndan seçilmi?lerdir. Bu ilim adamlar?, hükümetinizin talimatlar? do?rultusunda kurumlar?n?z?n herhangi birinde bir y?l boyunca hiçbir kar??l?k beklemeden çal??may? arzu etmektedirler.
Bu ba?vuruya destek vermek maksad?yla, hükümetinizin talebi kabul etmesi halinde sadece yüksek seviyede bir insani faaliyette bulunmu? olmakla kalmayaca??, bunun ülkenize de ayr?ca kazanç getirece?i ümidimi ifade etmek cüretini buluyorum.
Ekselanslar?n?n sad?k hizmetkar? olmaktan ?eref duyan,
Prof. Albert Einstein ”