EFT ve Havale Nedir? Aralarındaki Farklar Nelerdir?

0
40

4390_zko_teardrop-300x197EFT Nedir?
Elektronik fon transferi ad? alt?nda an?lan EFT i?lemi,kurumlar ve bireyler aras? para al?? veri?ini internet üzerinden gerçekle?tirmenizi sa?lamaktad?r. EFT i?lemini bankalardan da gerçekle?tirebilirsiniz ancak internet üzerinden yapaca??n?z i?lemler daha kolay ve zahmetsiz. Bu a?amada 4 unsur bulunmaktad?r: Gönderen,banka,al?c?n?n bankas? ve al?c?. Bu bilgileri girdi?iniz andan itibaren paran?z i?leme al?n?yor ve banka taraf?ndan onay süreci ba?l?yor. ?lk olarak yat?rd???n?z miktar ve hesab?n?z?n yeterlili?i kontrol ediliyor e?er herhangi bir sorun yoksa onay veriliyor. Hesab?n?zda EFT ücreti muhakkak dü?ülüyor ancak bu bankalar?n belirledi?i kendi ücretlendirme sistemleridir baz? bankalarda 1 lira olurken baz? bankalarda 3 lira olabilir. Resmi tatiller d???nda hafta içi her gün 8.00-17.00 saatleri aras?nda i?lemi gerçekle?tirebilirsiniz bu saatle d???nda online yap?lan i?lemler ertesi güne aktar?l?yor. EFT i?lemlerinin ayr?cal??? ba?ka bir hesaba ya da ba?ka bir bankaya para aktarman?z? sa?lar.Havale Nedir?
Havale i?lemleri genel olarak hesaplar aras? para gönderme i?lemi olarak bilinir. EFT’de oldu?u gibi farkl? bir bankaya havale i?lemi gerçekle?tiremezsiniz.Havale i?lemleri mektup, bilgisayar, banka yolu ile gerçekle?tirilebilir. Havale i?leminin gerçekle?mesi için hesap sahibinin onay? gereklidir bu onay bankaya ula?t??? andan itibaren i?lem ba?lar. Havale tutar? bankadan bankaya göre farkl?l?k göstermektedir. EFT’de oldu?u gibi bu i?lem çok kolay de?ildir sizden istenilen bilgiler daha fazla ve daha zaman al?c? i?lemlerdir.
EFT ve Havale Aras?ndaki Farklar Nelerdir?
– EFT farkl? banka hesaplar?na para gönderimini sa?lar ancak havale kendi hesaplar?n?z aras?nda bu i?lemi gerçekle?tirebilirsiniz
– EFT’nin onay süresi daha k?sad?r
– EFT i?lemi için sizden istenen bilgiler daha az ve k?sad?r havalede bu i?lem daha uzun sürer
– EFT ücreti genellikle daha pahal?d?r,havale ücreti ise daha ucuz
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.