Efsanevi Arap Şehri: İrem

0
40

4390_zko_teardrop-300x197Ad kavminin yerle?im yeri olan bu bölge dönemin ticaret merkezi ve baharat yolunun geçi? noktas? idi. Bir di?er özelli?i ise o dönem zor bulunan Kehribar ta??n?n bu bölgede ç?kar?l?yor olmas?yd?. Bedeviler bu bölgeden s?kça bahsediyordu ve bahsi geçen ?ehir ara?t?rmac?lar için belge niteli?i ta??maktayd?. Uzmanlar tarihi belgelere de ula?arak bu bölgenin izini sürdüler. 90′l? y?llara kadar ?ehrin sadece efsaneleri konu?uluyordu ancak ara?t?rmalar sonucu ?ehrin ?rem ?ehri oldu?u ortaya ç?kt?. Bu kan?ya Kuran-? Kerim yard?mc? oldu bahsedildi?i gibi kaz?larda yüksek medeniyet eserleri ve sanat eserlerinin izlerine rastland?.
?ngiliz ara?t?rmac? Bertram Thomas ek olarak yapt??? ara?t?rmalarda Bedevilerle konu?tu ve onlardan birçok bilgi ald?, Bedeviler ona Umman’?n yak?nlar?nda sahil yolunda bir patikadan bahsettiler ve Thomas ara?t?rmalar?n? bu bölgede sürdürdü. Çal??malar? için yard?m istedi ve kaz?lar bu bölgede Ubar isimli eski bir yerle?im yerinin oldu?unu ortaya ç?kard?. Tomas bu ara?t?rmalar sürecinde Nasa’dan bile yard?m ald? Bedeviler’in tarif ettikleri izleri belgelerle do?rulad? ve Nasa’dan ald??? foto?raflarla buran?n efsanevi ?ehir oldu?unu ortaya ç?kard?.

Kaz?lar?n uzun sürmesi sonucu bu ?ehre Kumlar?n Atlantisi Ubar ad?n? verdiler. Di?er ?ehirlerden fark? neydi ya da ?rem ?ehri oldu?unu nas?l kan?tlad?lar sorusuna cevaplar? kesin ve netti. Kaz?larda di?er ?ehirlerde rastlanmayan yüksek sütunlar onlar?n i?lerini daha da kolayla?t?rd?. Kuran-? Kerim’de ?rem ?ehrinden ?u ?ekilde bahsediliyordu: Rabbinin Ad Kavmin’e ne yapt???n? görmedin mi? Yüksek sütunlar sahibi ?rem’e? Ki ?ehirler içinde onun bir benzeri yarat?lm?? de?ildi. (Fecr Suresi, 6-8) Yüksek sütunlar gerçekten di?er kaz?larda hiçbir zaman ortaya ç?kmam??t? ve ?rem’i di?er ?ehirlerden ay?ran ve Kuran’da bahsedilen en büyük özelli?i buydu.