Ebru Sanatı Nedir? Nasıl Yapılır?

0
10

4390_zko_teardrop-300x197Görsel olarak harikalar yaratabilece?iniz , her insanda farkl? duygular uyand?ran ve ülkemizde de birçok sanatç? taraf?ndan icra yap?lmaktad?r Ebru sanat?. Devrin son sanatç?lar?ndan Mustafa Düzgünman gerek eserleri gerekse ard?nda b?rakt??? ve yeti?tirdi?i ç?raklar? ile dikkat çekmeyi ba?arm??t?r. Ebru sanat?n?n nas?l yap?ld???n? ve bunun için hangi malzemelere ihtiyaç duydu?umuzu anlatmak istiyorum.
Malzemeler:
1)Ka??t:Genellikle 1. hamur ka??t kullan?l?r,emici özelli?i olmal? ve mat olmal?d?r.
2)Kitre:Yap??ma özelli?i çok az olan bir yap??t?r?c?/zamk. ?lk olarak su ile birlikte kar??t?r?l?r ve uygun bir k?vama getirilir.
3)Tekne:?çerisine Kitre konulan kap
4)F?rça
5)Boyalar:Oksit k?rm?z?, oksit sar?, oksit siyah, lahur çiviti renkler Ebru sanat?nda ön planda olan ve daha çok tercih edilen renklerdir yine de bu sizin seçiminize ba?l?d?r.
6)Öd:Renklerin kitre üzerine yap??mas?n? ve da??lmadan orada kalmas?na yard?mc? olur
7)Biz:Ebruya ?ekil vermek amac? ile kullan?l?r.
Ebru Nas?l Yap?l?r?
Tekne kitreli su ile doldurulur ilk olarak,uygun k?vam yakalan?r. Haz?rlad???m?z s?v? ince bir tülbent ile süzülür ve bu ?ekilde temizlenmesi sa?lan?r. De?i?ik renklerdeki toprak boyalar?m?z ezilerek uygun hale getirilir. Bu i?lemden sonra meydana gelen çamur benzeri boyam?za s???r ödü kat?larak 15 gün dinlendirme i?lemi yap?l?r. Bekleme i?leminden sonra mamül suland?rma i?lemiyle kullan?ma haz?rd?r.
Bir ebru tek seferde yap?labilir bu yüzden dikkat çok önemlidir. Haz?rlad???m?z boya, f?rça yard?m?yla suyun üzerine damlat?l?r, ?ekiller olu?maya ba?layacakt?r, sonras?nda ka??t teknenin üzerine örtülür ve bundan sonra olu?acak ?eklimizi beklemek kal?r.