Ebced Hesabı Nedir? Nerelerde Kullanılır?

0
13

4390_zko_teardrop-300x197Ebced hesab?, bir say? sistemini ifade etmekle birlikte bu say? sistemi özel alfabetik bir düzen ?eklindedir. Ebced hesab?nda, her harfe birer de?er atan?r ve kelimelerin say?sal anlamda ifade edilmesi sa?lan?r.Bu hesap, bak?ld???nda kriptolojinin de uzmanl?k alan?na giren bir konudur. Çünkü Ebced hesab? ?ifrelemede de kullan?lan bir yöntemdir ve bu türler gizli tutulmak istenen bilgilerin yaz?ya geçirilmesinde de kullan?lm??t?r. Bunun d???nda kelimelerin say?sal olarak ifade edildi?i bu yöntemin di?er kullan?m alanlar?na bak?ld??? zaman kar??m?za, do?um tarihine göre yeni do?an bebeklere isim verme, isimlerin sembolle?tirilmesi i?lemi, geometri ve fizik gibi bilimler, dini ilimler, Vefk ve Cifr ilimlerinde ve de tarih dü?ürme ç?kmaktad?r. Görüldü?ü üzere, Ebced hesab? ?ifreleme d???nda da birçok alanda kullan?lan bir yöntemdir. Ebced hesab?yla ilgili toplumda baz? yanl?? bilgiler bulunur. Bu yanl?? bilgilerden en önemlisi ise, Ebced hesab?n?n ?slam tarihiyle insano?lunun ke?fetti?i dü?üncesidir. Bu sistem toplumda bu ?ekilde dü?ünülürken, gerçekte Ebced hesab?n?n ?slam dininden önce de baz? toplumlarda kullan?ld??? yap?lan ara?t?rmalarla kan?tlanm??t?r. Bu dönemde bu sistemi kullananlar ise ba?ta Yahudilerdir.

Tarihi oldukça eski olan bu yöntem, Türkiye?de de bilinmekte ve uygulanmaktad?r. Bu sistem Arap alfabesinin say?sal de?erlerine göre geli?tirilmi? olan bir sistemdir. Ebced kelimesi incelendi?i zaman, bu ismin Arap alfabesini meydana getiren ilk dört harften olu?mu? oldu?u görülmektedir. Bu ismi meydana getiren Arap alfabesindeki ilk dört harf ise, elif, ba, cim ve dal harfleridir. Ebced kelimesi, bu dört harf kullan?larak olu?turulmu? bir kelimedir.
Ebced hesab?nda, öncelikle alfabede yer alan her harf bir rakamsal de?er al?r ve bu de?er sabittir. Ard?ndan yaz?l? olan herhangi bir metin, belge ya da cümledeki harflerin de?erleri önceden belirli olan kurallar çerçevesinde toplan?rlar ve de böylece say?sal de?erlere ula??l?r. Bu say?sal de?erler, Ebced hesab?n? meydana getiren de?erlerdir. Yani Ebced hesab?nda k?sacas? alfabedeki harfler, kelimenin içeri?ine göre say?sal ifadelere dönü?mektedir.