Ebabil Kuşu ve Bilinmeyen Özellikleri

0
18

4390_zko_teardrop-300x197Bumeranga benzer kanatlar? k?sa ve çatall? bir kuyruk yap?s?na sahiptirler ana rengi kahverengi olarak bilinen Ebabil gökyüzünde siyah renge bürünmektedir. K?rlang?çlarla kar???t?r?l?rlar ço?u zaman ancak boyu olarak da uçu? ?ekilleri olarak da k?rlang?çlardan çok farkl? bir türdür. Uçarken kanatlar?n? asla kapatmazlar yuvalar? çat?lar?n uzak noktas?ndad?r ve çok h?zl? hareket ederler. Ebabil ku?u tüm canl?lardan kaçmaya çal???r ve bunun için h?zl? ve çevik bir vücut yap?s?na sahiptir.Onlar? beslenirken ya da yerde yürürken görmeniz mümkün de?ildir denilemez ancak çok da nadirdir.Yaz aylar?nda çok yüksek noktalarda onlar? görebilirsiniz küçük olduklar? için bu biraz zor olabilir. Bu türün 20-25 y?l ya?and??? söylenmektedir ve yap?lan ara?t?rmalarda bu do?rultudad?r. Ebabil ku?lar?n?n yuvalar?n? görmeniz mümkündür uç noktalarda bar?n?rlar ve yuvalar?na çok h?zl? girip, ç?karlar. Ak?amüstleri onlar?n ötü?ünü duymak ve onlar? biraz da olsa görmek mümkündür. En ilginç özellikleri yaz?n?n ba??nda da belirtti?im gibi sadece üremek ad?na yere inerler.
Peki bu ku?lar nas?l uyur?
Ebabil ku?lar? uyumak için de yere inmiyor ve uyku ihtiyac?n? da gökyüzünde gerçekle?tiriyor. Genellikle ?ehir ortam?nda görülürler ve yuvalar?n? in?a ederler, k?r ortam?nda onlar? göremezsiniz gördü?ünüz ku? muhtemelen k?rlang?çt?r. Bu türün yuva anlay??? di?er ku?lara göre çok farkl?d?r bu yüzden ?ehir yap?lanmalar?n? tercih ederler.
H?z? ve ömrünü uçarak geçirmesi ile gerçekten ilginç bir canl? olarak görülmektedir. Yavrular?na olan ilgisi de di?er ku?lara göre çok daha farkl?d?r. Beslenme ihtiyaçlar?nda yavrular anne deste?ini çok fazla almaz ve bir süre sonra yavrular serbest b?rak?l?r ancak bu süre di?er türlere göre çok çok k?sa bir süredir.
bugün çat?ya s?k??m?? bir ebabil yavrusu kurtard?k ancak aya?? k?r?lm?? veteriner kesilmesi gerekti?ini ancak ameliyat? kald?ram?ca??n? söyledi ya?arsa kendili?niden dü?ermi? ancak hiçbir e?y ymeiyor veterinerin ilac?n? da içmiyor nas?l ya?at?cam hiç bilmiyorum lütfen yard?m edin 🙁 mailim h.m.yalcinkaya@hotmail.com ula??rsna?z sevinirim..