E Vitamininin Faydaları ve Etkileri Nelerdir?

0
36

4390_zko_teardrop-300x197E vitamini ya?da çözünebilen bir vitamin türüdür. Birbiriyle ba?lant?l? 8 farkl? molekülün ba?lanmas?yla olu?ur. Lipoproteinlerde ve hücre zar?nda antioksidan i?levi görürür. Ayr?ca kanserin ve atardamar rahats?zl?klar?n?n önlenmesinde etkilidir. Kan?n p?ht?la?mas?n? ve kan dola??m?n? güçlendirir. Yaralar?n etraf?nda iz olu?umunu azalt?r. Dokular?n onar?m?n? h?zlanad?r?r. Yüksek kan bas?nc?n? azalt?r, katarakt? önler, atletik performans? geli?tirir, bacaklardaki kramplar? açar, k?lcal damar duvarlar?n? güçlendirirken sa?l?kl? sinirler ve kaslar olu?turur.Sa?l?kl? bir cilt için de E vitamini oldukça önemlidir. Göz hastal?klar?na kar?? direnç kazand?r?r. Ya?lanmay? geciktirmesi ve ya?lanmayla birlikte gözlenmeye ba?lanan etkileri azaltmas? E vitaminin bir ba?ka özelli?idir. Ya?lanmaya ba?l? lekeleri ve ya?lanmayla geli?en haf?za kay?plar?n? önler. E vitami eksikli?i baz? böbrek sorunlar?n yol açabilir. Ayr?ca normal geli?meyi olumsuz yönden etkiler. E vitamini, antioksidan özelli?i gösteren tek vitamindir. Vitamin molekülleri içinde en büyü?ü olan E vitamini, tah?l, tah?l ürünleri, süt, süt ürünleri, k?rm?z? et, sebze ve ya?larda, tah?l embriyolar?, küspeler ve ye?il yaprakl? bitkilerde bulunur. En önemli kaynak tohum ya?lar?d?r (nebati ya?lar). Ekmek ne kadar esmer ise o kadar çok E vitamini ihtiva eder. Et ve meyvede çok az vard?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.