Düzenli Yapılan Egzersizin Faydaları

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Asl?nda tüm bu eksikliklere sebep olan yine teknolojinin geli?mesi ve insanl???n kendilerini bu h?za kapt?rmas?d?r. Ne yaz?k ki, bu geli?imin sayesinde oturdu?umuz yerden para kazan?yor, faturalar?m?z? ödüyor, internet üzerinden verdi?imiz sipari?lerimizle sa?l?ks?z besleniyoruz. Hatta tüm gün bilgisayar ba??nda oturdu?umuzdan yürümeyi dahi unutuyoruz. Yüksek binalardaki dairelerimize ç?kmak için merdiven yerine asansör kullan?yoruz. ?ki ad?m fazla atmamak ad?na, al??veri? merkezlerinde yürüyen merdivenleri kullan?yoruz. Elbette bunlardan faydalanmam?z gerekir ama biz sanki biraz(!) abart?yoruz.Tüm bu etkilerden dolay?, bünyemizi, sahip oldu?umuz bedenimizi hep geri plana at?yoruz, önemsemiyoruz. Bu yüzden bir çok hastal?klar da biz daha fark?nda olamadan ba? gösteriyor. Bu tür hastal?klara kar?? bir nebze olsun kendimizi korumak, vücudumuzu ve kaslar?m?z? açmak ad?na düzenli olarak egzersizler yapmam?z gerekmektedir -tabi ki de ‘bilinçli’ olarak-. Zira yanl?? yap?lan egzersizler sonucu da zarar görebilir, ka? yapay?m derken, göz ç?karabiliriz.

Peki yapt???m?z bu egzersizlerin bizlere faydas? nelerdir? Gelin birkaç tanesini birlikte s?ralayal?m: