Dünyayı Saran Diablo Çılgınlığı ve Diablo 3′le Beraber Oyunun Tarihçesi

0
28

4390_zko_teardrop-300x197”D?ABLO” ?spanyolca ?eytan… Diablo ilk oyunda sizlere Sanctuary adl? kendi dünyas?n? sunuyor sizin göreviniz bu dünyada tek olman?z ve ana karakter sizsiniz. Cennet ve cehennem sava?lar?n?n cehennem boyutu ve bu olaylar?n dünyaya s?çramas? anlat?l?yor ve oyun bunun üzerine kurulu.Cennetin disiplini ve kurallar?,cehennemin ise buna direni?i ve bu bask?lara boyun e?meyi?i oyunda konu al?n?yor.Diablo’ya göre cehennem 7 iblis taraf?ndan ele geçirilmi? ve yönetiliyor. Cehennemde karde?ler aras?nda ya?anan sava? büyüyüp oyunu ele geçiriyor.Oyunun mant??? asl?nda 2. oyunda da bu ?ekilde devam ediyor ben her yerde bulabilece?iniz hikayeden çok oyunun geçmi?i,haz?rlan??? ve hitap etti?i kitlelerden sizlere bahsetmek istiyorum. Blizzard isimli firman?n önderlik yapt??? bu muhte?em oyun gerek görsel efektleri gerekse senaryosu ile küçük,büyük her ya?tan kitleye hitap ediyor…
?lginç olan nokta bilgisayar oyunlar?nda çok fazla kar??la?mad???m?z bir durum; ba?ka firmalar Diablo için ek paketler ve görevler ortaya ç?kararak bu kitleden faydalanmaktan kaç?nm?yorlar. Oyun belli ba?l? görevlerden olu?uyor ve ana karakter sizin elinizde görevleri yapt???n?z sürece karakterinizi geli?tirebiliyor ve daha üst seviyeye ula?abiliyorsunuz. Oyunun serisi ?u an 2′de ancak Diablo 3′ün ç?k?? tarihi belirlendi bile bu oyunun hastalar? merakla bekledi?i Diablo 3 için sab?rs?z durumdalar. Blizzard ?irketinin ç?karmaz ve tad? dama??m?zda kal?r gibi yorumlarla çok fazla kar??la?t?m ancak serinin 3. oyunu 15 May?s’ta oyunseverlerle bulu?uyor. Oyunu henüz duymayanlar ya da oynamayanlar için belirtmek istedi?im nokta;bilgisayar?n?za fazlas?yla güvenmelisiniz grafikleri aç?s?ndan mükemmel derecede iyi olan bu oyun 3. seride mucizeler yaratabilir her yerde bulamayaca??n?z Diablo 3 hakk?nda konu?mak istiyorum.
Sistem gereksinimleri henüz tam olarak verilmedi yapt???m ara?t?rmalarda sistem özellikleri sunulmu? ancak her yerde farkl? olarak belirtiliyor bekleyip ö?renmek en do?rusu olacakt?r. Diablo,Mephisto ve Baal art?k tek bir güçle hareket etmektedirler.Bu isimlere yabanc? olabilirsiniz; 3 büyük iblis ve sava??n ana kahramanlar? diyebiliriz.Diablo yeniden dirilmi? ve art?k daha k?zg?n ve intikam için sahnededir eskisinden daha güçlü ve farkl? özel güçlere sahiptir.Seride oldu?u gibi Diablo’nun sava?? ölümlüleri de rahats?z edecektir bu sava? dünyaya yans?makta ve herkes bunun fark?ndad?r… Diablo 3′ü sab?rs?zl?kla bekleyenler yine güçlü bir sava? ancak bu kez çok farkl?  güçler ve özel sava?ç?lar sizleri bekliyor ancak az önce de belirtti?im gibi birazc?k da bilgisayar?n?za güvenmelisiniz. Ayr?ca oyuncular?n kulland??? ”Blizzard bitirmeden Diablo bitmez” cümlesi de oyunseverlerin dü?üncelerini ortaya koymaya yetiyor.
bende indirdim ama bilgisayara kurmaya korkuyorum ba??ndan kalkam?ycam diye 🙂