Dünyanın Oluşumu ve Gelişimi

0
16
dünya nas?l olu?mu?tur, nas?l bir geli?im sa?lam??t?r hepsi makalemizde
dünya nas?l olu?mu?tur, nas?l bir geli?im sa?lam??t?r hepsi makalemizde

Dünyan? Olu?umu ve Geli?imi : Dünya, Güne? sistemdeki gezegenlerden biridir.

Kutuplardan bas?k ekvatordan ?i?kin elips ?eklindedir. Güne? sistemine göre Dünya, uzakl?k bak?m?ndan üçüncü gezegendir. Güne?’e uzakl??? 149.597.890 km’dir.Güne? bir dönü?ünü 365 gün 5 saat 48 dakika 46 saniye tamamlar. Dünya ise bir gününü 23 saat 56 dakika 4 saniye de tamamlamaktad?r. Dünya etraf?n da dönerken Güne?’e olan mesafesi artar ya da azal?r. Dünya, Güne?’e en yak?n noktas?nda 960 km h?z? artmakta yani, güney yar?m küre de yazlar uzun ve serin geçer, kuzey yar?m küre ise k??lar k?sa ve daha ?l?k geçer. Sonsuz evrende belki de ya?am?n tek oldu?u gök cismidir. Dünya’n?n uzaydan görünümü mavidir. Bunun sebebi atmosferde bulunan oksijenin Güne? ???n?yla çarp??mas?d?r.
Dünyan?n tek uydusu Ay’d?r. Ay’?n çap? 12.756km, kütlesi ise 5.97×1024 ‘dir. Dünya atmosferinde nitrojen(%78), oksijen (%21) az miktarda argon, karbon dioksit, hidrojen, helyum, kripton, neon bulunmaktad?r. Atmosfer de su miktar? %0.2-%0.4’tür. Dünya kabu?u %46’s? oksijen, %28’i silikon, %11’i kalsiyum, potasyum, magnezyum ve %8’i alüminyumdan olu?ur. Dünya’n?n alan? yakla??k 510.2 milyon km2’dir. %70.8’i su, %29.2’si kara ile kapl?d?r. Dünya da pangea denilen tek bir k?tadan olu?tu?u bilinmektedir. Sürekli hareket halinde olan yer kabu?u, zamanla milyonlarca y?l sonun da birbirinden kopmu?tur. Yerin içinde bulunan magmalara ba?lanabilir. Yerin iç yap?s? ise s?ras?yla; yer kabu?u, üst manto, alt manto, d?? çekirdek ve iç çekirdekten olu?ur ve yeryüzünde s?ras?yla; ekzosfer, termosfer, mezosfer, stratosfer, troposferden katmanlar?ndan olu?ur. Atmosfer, Dünya ya?am?n? sa?lamak ad?na birçok görevi vard?r.