Dünyanın En Büyük Hayvanı: Mavi Balina

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Mavi balinalar?n ba?? oldukça geni?tir,tüm oyuncular?yla profesyonel bir futbol tak?m? rahatça balinan?n diline s??abilir ki bu yakla??k 50 ki?i demektir. Kalbi yakla??k bir araba boyutunda ve atardamarlar? rahatça t?rmanabilece?iniz geni?liktedir. Yeni do?mu? bir mavi balina 7,6 metre uzunlu?unda ve a??rl??? bir filden daha fazlad?r. Çok h?zl? geli?lim gösteren bebek balinalar ilk 7 ayda kendi ba?lar?na ya?amlar?n? sürdürebilecek hale gelirler. Bir bebek balina her gün neredeyse 379 litre anne sütü içer. Yeti?kin bir mavi balina ise her gün 4 ton karides tüketir.Hala birçok insan dünyan?n en büyük hayvan?n dinozor oldu?unu sanmaktad?r. Ancak en uzun dinozor 81,647 kg d?r.Bu miktar yeti?kin bir mavi balinan?n  yar? a??rl???ndan çok az fazlad?r. Bu da ?u kan?y? olu?turmaktad?r: dünyan?n en büyük hayvan? bir deniz yarat??? olmal?d?r çünkü kara hayvanlar? kendi a??rl?klar?n? dengelemek zorundad?r, deniz hayvanlar? ise sudan yard?m ald?klar?ndan dolay? çok fazla a??rl??? bile ta??yabilme kapasitesine sahiptir.
Bundan önceki dönemlerde dünyada 200,000‘e yak?n mavi balina bulundu?una inan?l?yor. Oysa günümüzde yaln?zca 10,000 adet mavi balina bulunuyor. Ve bu mavi balinalar 1960’ tan beri nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinde ve balina nüfusunu kurtarman?n mümkün olamayaca?? bildiriliyor.

Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.