Dünyada Nükleer Silah Kullanımı

0
23

4390_zko_teardrop-300x197Nükleer silahlar ilk defa ABD taraf?ndan kullan?lm??t?r. Sava? tarihinde tek örne?i te?kil eden bu kullan?m 2. Dünya Sava??’ nda gerçekle?mi?tir. ?ki defa kullan?lm??t?r. Sava?? bitiren hamle de bu olmu?tur. Japonya’ n?n Hiro?ima ve Nagazaki ?ehirlerine at?lan bombalar 120 bin ki?inin ölümüne sebep oldu. Nükleer silahlanma da bu olaydan sonra tart??malara konu olmu?tur. Temelde 2 çe?it nükleer silah vard?r. Bunlardan ilki bu sava?ta kullan?lan uranyum ve fisyon bombalar?d?r. Uranyum bombas? Hiro?ima’ ya, fisyon ise Nagazaki’ ye at?lm??t?r. Di?er tip nükleer silahlar ise hidrojen di?er ad?yla füzyon bombalar?d?r. 1. tip bombalarda a??r atom çekirdekleri parçalanarak çok yüksek bir enerji aç??a ç?kar?l?r. 2. tipte ise hidrojen çekirdekleri birle?tirilir. Bu zorlama esnas?nda ortaya ç?kan enerji yok edici güç olarak kullan?l?r. Bu 2 tip silah aras?ndaki en belirgin fark üst limitlerinin olup olmamas?d?r. Fisyon bombalar?n?n enerji aç??a ç?karmada üst limitleri vard?r, di?erinin ise böyle bir limiti yoktur.Günümüzde baz? ülkeler hali haz?rda nükleer silaha sahiptirler. Bunlar ABD, ?ngiltere, Çin, Rusya’ d?r. Pakistan, Kuzey Kore, ?ran gibi ülkeler ise hala nükleer silah denemelerinde bulunmaktad?rlar.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.