Dünyada Bir İlk: ‘Yaya Hava Yastığı’

0
32

4390_zko_teardrop-300x197Teknoloji burda üstüne dü?eni yapm?? ve hala da yapmaktad?r. Araçlarda geli?en bu teknolojilere hava yast?klar?, frenleme sistemleri, viraj denge çubuklar? v.b birçok örnek verebiliriz. Bu geli?meler 70′li y?llarda tan?nmaya ba?lanm?? 97′li y?llarda Amerika’da kullan?lmak üzere üretilen araçlarda zorunlu hale getirilmi?tir. Ülkemizde ise fazla geçmi?i yoktur. Bunlar?n ço?u yine de sürücü ve yolculara yönelik güvenlik önlemleridir. E?er dikkatsiz bir sürücüysek arac?m?z?n donan?m?na göre belli bir miktar kendimizi korumaya ald???m?z teknoloji ile harikulede olmaktad?r. Peki ya hiç suçu olmayan yayalar?…Teknoloji günümüzde de bu konuya el atm?? durumdad?r. Volvo isimli otomobil firmas? mü?terisi kadar, yayalar?n da hayat?n? dikkate alarak yaya hava yast???n? geli?tirmi?tir. Bu müthi? sistemi incelersek; ön tampondaki sensörler otomobil ile yaya aras?ndaki fiziksel temas? alg?l?yor ve çarpma an?nda motor kapa??n? belli bir aç? ile yatay konuma getirerek, çarpman?n etkisini yayada en aza indirgiyor. Bu s?rada ön camda bulunan yaya hava yast??? aç?l?yor. Böylece yayan?n ba??na alaca?? darbe en aza indirgenmi? oluyor. Bu marka geli?tirdi?i bu teknoloiyi ilk olarak V40 modelinde standart hale getirecektir. Bunun yan? s?ra araç yayay? önceden alg?lad??? zaman otomatik frenleme sistemini de kullanmaktad?r. Bu teknolojiyi firma ilk olarak Cenevre otomobil fuar?n?da tan?t?lm?? ve çok ilgi çekmi?tir.
Unutmamal?y?z ki araç öldürmez insan öldürür…
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.