Dünya Altın Üretimi

0
14

4390_zko_teardrop-300x19719. yüzy?l?n ba??ndan bu yana dünya alt?n üretiminde, yeni madenlerin bulunmas?, iktisadi ve politik sebepler neticesinde önemli de?i?imler gösterdi. 1800 y?l?na do?ru 20 ton kadar olan alt?n üretimi, 19. yüzy?l?n ortalar?nda 200 tona yakla?t?.1890′da 490-500 tonu buldu daha sonra Birinci Dünya Sava??ndan önce 700 tona yak?nken, ?kinci Dünya Sava??na kadar 1000 tonu a?t?. Ancak alt?n üretimi, bir defa 1929 büyük iktisadi krizinde, ikinci defa da ?kinci Dünya Sava??ndan hemen sonra, 1945′te kayda de?er bir duraklama gösterdi. ?u an dünya alt?n üretimi, yakla??k olarak gene 2500 tonu bulmu?tur. Üretimin da??l?m? bak?ld???nda, yüz y?ldan beri önemli bir de?i?ikli?e u?rad?. Burada Avrupal?l?lar’?n rolü pek önemli de?ildir.

Örnek olarak Fransa, y?lda ancak 1,4 ton alt?n ç?karmaktad?r. Buna kar??l?k Güney Afrika Cumhuriyeti. Witwatersrand madenleri sayesinde, dünya üretiminin yar?s?ndan fazlas?n? sa?layarak önemli bir rol oynamaktad?r. Fakat bu konuda en önemli yeri, herhalde 1930′dan beri önemli bir üretici niteli?ini kazanan Rusya tutmaktad?r. Amerika K?tas? öteden beri hat?r? say?l?r bir üretici oldu.
Güney Amerika’n?n, dünya alt?n üretiminin yüzde 4′ünü a?mayan hissesi, 18. yy’dan bu yana, üçüncü ve dördüncü üreticiler olan Kanada ve A.B.D. yarar?na azald?. Avustralya, 1850 ve 1886′daki ke?iflerden sonra, ba?l?ca üretici ülkeler aras?nda yer ald?. Bugün sa?lad??? 60 ton kadar alt?nla, ancak be?inci s?ray? tutabilmektedir.