Dunning Kruger Sendromu Nedir?

0
12

4390_zko_teardrop-300x197Dunning Kruger Sendromu, son zamanlarda çok s?k duyulmaya ba?lam??t?r. Dunning Kruger etkisi olarak da adland?r?lan sendrom, ismini ara?t?rma yapan ki?iler vas?tas?yla alm??t?r. Bu sendrom üzerine ara?t?rma yapan Dunning ve Kruger adl? ara?t?rmac?lar, elde ettikleri bulgular ve teoriler neticesinde 2000 y?l?nda Nobel Ödülü kazanarak tarihe geçmi?lerdir.Gündelik hayatta s?kl?kla kar??la?t???m?z ve bir türlü anlam veremedi?imiz ki?ileri anlatan olaylar? inceleme alt?na alan ara?t?rmac?lar, birçok teori ile olaylara aç?kl?k getirmi?lerdir. Halk dilinde cahil cesareti denilen kavram? mercek alt?na alan psikologlar, ki?inin cesareti asl?nda bilgisizlikten geldi?ini savunarak, bu tür ki?ilere Dunning Kruger Sendromu ya?ayanlar olarak nitelendirmi?tir. Çok ba?ar?l? ve üstün bir kariyere sahip olan ki?iler ile bilgisi az olan ve alan?nda uzman olmad??? halde ba?ar?l? bir pozisyona gelen ki?ileri anlatmaktad?r. Ço?umuz baz? insanlar?n nas?l bu ba?ar?ya geldiklerini ya da alan? olmad??? halde ve bizden daha dü?ük bilgiye sahip olduklar? halde neden daha üst mevkide oldu?unu merak eder anlam veremeyiz. Hatta gündelik hayatta televizyonda iki laf? bir araya getiremeyen ya da oyunculu?u beceremeyen ki?iler nas?l bu pozisyona geldi diye hay?flan?r?z. ??te bu dü?üncelerin nedenleri bu iki psikolog taraf?ndan anlamd?r?lm??t?r. Ve birkaç teori ile netlik kazand?r?lm??t?r.
Cornell Üniversitesinde düzenlenen bir deneyde 45 ö?renci mercek alt?na al?nm??t?r. Bu ö?rencilere çe?itli sorular sorularak bilgi dereceleri ölçülmü?tür. Sorular? daha az bilen ki?iler, daha çok soru bildiklerini ve iyi bir günde olduklar?nda sorular?n tamam?na yak?n bileceklerini iddia etmi?lerdir. Sorular?n büyük bir k?sm?n? bilen ki?iler ise daha az soru cevaplad?klar?n? söylemi?lerdir. Test sonuçlar? ortaya ç?kt???nda az bildiklerini söyleyen ki?iler testin %90??n? bilmi?, daha fazla soru yapt?klar?n? iddia edenler ise sadece %10 oran?nda do?ru yan?tta bulunmu?lard?r. Bu deneyin neticesinde psikologlar, bilgili olan ki?ilerin alçak gönüllük gösterdi?ini gözler önüne sermi? ve az bilmesine ra?men do?ru say?s? fazla oldu?una inanan ki?iler ise cahil cesareti olarak nitelendirilmi?tir.
Çok bilgiye sahip olsalar da bunu dile getiremeyen ve alçak gönüllük yapan ki?iler, kendi kendini de?erlendirme becerisinden yoksun olduklar? saptanm??t?r. Ve bilgisi olmad??? halde kendini öven, her i?te kendini ön plana atan, mesleki aç?dan yeterli oldu?unu dü?ünen ki?iler eksikliklerini, bu metotlar ile art?ya dönü?türüyor ve ba?ar?l? pozisyonlara gelebiliyorlar. Ki?inin kendi bilgisini de?erlendirememesi, daha geri planda kalmas?na ve hak ettikleri yerde olmamas?n? sa?l?yor. Ve bilgisi olmad??? halde kendinden üstün bir pozisyonda olan ki?ileri gördükçe tamamen kendini geri planda b?rak?yor ve mesleki alan?nda verim gücünü kaybediyor. Cehaletin her zaman ki?inin güvenin art?raca??n? savunan psikologlar, bu tür insanlar yetenekli ve bilgili insanlar?n önüne geçtiklerini gözler önüne sermi?tir. Ve mesleki hayat?nda ba?ar?l? olduklar?n? dü?ünen bu ki?iler, hak ettikleri pozisyonda olduklar?n? dü?ünerek, kaliteli ya?amaya devam ederler.
Teorinin ortaya ç?kard??? sonuçlar? ünlü psikologlar birkaç madde ile aç?klam??lard?r: