Drama Nedir? Türkiye’de Drama’nın Tarihsel Gelişimi

0
18

4390_zko_teardrop-300x197Ülkemizde de draman?n ya da eski kullan?m? ile dramatizasyonun, e?itimde ele al?nmas? Cumhuriyet döneminde olmu?tur. Gerçi Osmanl? döneminin sonuna do?ru, bu alanda bir öncü olarak ?smail Hakk? Baltac?o?lu’nu görmekteyiz. Çünkü; Baltac?o?lu 1908′de, ?stanbul’da Maarif Vekilli?i(E?itim Bakanl???) görevindeyken okullarda tiyatroya yer vermi?, Me?rutiyet dönemi e?itiminin ders programlar?na ‘Tarihi Temsiller’ ad? alt?nda ekler yapt?rm??t?r. Bu arada, ‘Mektep Temsillerinin Usul-ü Tedrisi’ ad?yla bir bülten ç?kart?lm??, tiyatronun e?itim ve ö?retim ile ili?kisine de?inilmi?tir.
Cumhuriyet döneminde 1926 tarihli ilkokul program?nda, ilkokulun e?itim ve ö?retim ilkeleri bölümünde, temsil(dramatik gösteriler) temel olarak kabul edilmi?tir. Daha ileri tarihlerde ilkokul ve ortaokul programlar?nda temsil yoluyla canland?rma biçiminde dramatizasyon etkinliklerine yer yer de?inilmektedir. Özellikle; Türkçe, Tarih, Beden E?itimi gibi derslerin zaman zaman bu yöntemle verilmesi önerilmektedir.
1962 ortaokul program?nda ö?rencilerin gördüklerini, okuduklar?n?, dü?ündüklerini ‘temsil ile ifade’ etmeye çal??malar? gerekti?i belirtilmi?tir. Bunun d???nda Türkçe dersinde okunan metinlerin canland?r?lmas?nda, ilkokulda kullan?lan türlü teknikler aras?nda temsil yoluyla canland?rmadan(dramatizasyon) yararlan?labilece?ine de de?inilmi?tir. Ö?rencilerin konu?ma yeteneklerinin olumlu yönde geli?mesinde kar??l?kl? konu?ma, anlatma, tart??ma ve öykü olu?turma biçimlerinden ba?ka, dramatizasyon çal??malar?n?n da önemli rolüne i?aret edilmi?tir. Bu arada, Selahattin Çoruh’un 1938′de yay?mlanan ve 1950′de ikinci bask?s? yap?lan ‘Okullarda Dramatizasyon’ adl? kitab? bu alanda önemli bir bo?lu?u doldurmu?tur.
Sanat e?itimcisi Nevide Gökayd?n’?n 1956′da Amerikal? uzmanlarla gerçekle?tirdi?i ve Ankara’da bir y?l süren sanat etkinlikleri ile drama atölye çal??malar?n?, MEB FRTB(Filmlerin Temsil Birimi) filme alm??t?r