Dondurmanın Yapılışı ve Tarihçesi

0
25

4390_zko_teardrop-300x197Peki severek yedi?imiz bu dondurman?n nas?l yap?ld???n? biliyor muyuz?
Dondurma basitçe süt ve ?ekerin yada meyve sular? ile ?ekerin dondurularak kat? hale getirilmesidir. Yaln?z dondurma yap?m? yukar?daki tan?m?m?z kadar kolay de?ildir.
Günümüzde dondurma üç farkl? yöntemle yap?lmaktad?r. Bunlardan birincisi, en çok tercih edilen yöntem olan modern makinelerde dondurma yap?m?d?r. Daha önceden fabrikalarda haz?rlanm?? olan dondurma tozlar?; süt, süt tozu yada meyve sular?yla birlikte dondurma makinelerine kat?l?r, makine çok yüksek h?zda bu maddeleri kar??t?rarak dondurmaya ba?lar ve k?sa bir süre içerisinde dondurma haz?r olur. Yaln?z bu yöntemle elde edilen dondurmalar, el yap?m? olanlar kadar lezzetli olmaz.
?kinci yöntem ise, döndürme yöntemidir. Süt ve ?eker bir kazana dökülür (yaln?z bu kazan özel bir kazand?r, kazan?n alt?nda kazan? döndürmeye yarayan bir mekanizma vard?r, ve kazan?n üzerinde de döndürmek için bir çevirme kolu bulunur.) ?çine süt ve ?eker konulan kazan da, tahtadan yap?lm??, alt k?sm?nda muslu?u olan bir f?ç?ya yerle?tirilir. F?ç? ile kazan?n aras?na buz ve tuz dökülür, ve kazan döndürülmeye ba?lan?r, Kazan döndükçe dondurma olu?maya ba?lar. Bu s?rada buzlar eridikçe, f?ç?n?n alt?ndaki musluk yard?m?yla eriyen sular bo?alt?l?r ve f?ç?ya yeni buzlar konulur. Kazan? döndürme i?lemi yakla??k olarak bir saat on be? dakika sürer ve sonunda dondurma haz?r olur.
Üçüncü yöntem ise dövme dondurma yöntemidir. Dövme dondurma yap?m?nda da bir önceki yöntemde bahsetti?imiz kazan ve f?ç? mevcuttur fakat dövme dondurma yap?l?rken süte salep de kat?l?r, ve dondurma kazan yard?m? ile döndürülmez, özel yap?lm?? tahta bir spatula ile saatlerce kar??t?r?l?r, dondurma k?vam ald?ktan sonra da sert demir çubuk ile dövülmeye ba?lan?r, dondurma sak?z k?vam?na gelene kadar da dövülür. Ülkemizin me?hur Kahraman Mara? Dondurmas? da i?te bu dövme dondurma yöntemiyle yap?l?r.