Doğum Fotoğrafçılığı Nedir?

0
42

4390_zko_teardrop-300x197Türkiye’de Do?um Foto?rafç?l???
Dünyada uzun bir süredir hizmet veren do?um foto?rafç?lar? ülkemizde de, ad? s?kça duyulmaya ba?layan bir i?e dönü?mü? durumda. Eskiden do?um foto?raflar?n? saklamak, do?um anlar?n? çekmek pek uygun görülmüyordu. Yava? yava? annelerdeki bilinç ve okumu?luk düzeyinin de artmas?yla hayatta nadir görülecek bu anlar?n de?eri bilinmeye ba?land?. Profesyonel foto?rafç?l???n da buna etkisini yok sayamay?z.Hamilelik döneminden ba?lay?p ebeveynlerin ko?turmalar?, bebek için kurulan yeni bir hayat?n ba?lang?c?n? kay?t alt?na almak küçümsenecek bir ?ey de?il. Bebekle annenin ilk göz göze geli?i, bebe?i kuca??na alan annenin yüzündeki ilk anaçl?k ifadesi, ilk aile portresini y?llar sonra bile görebilecek bir serüvene dönü?türmek art?k elinizde.
Do?um Foto?raflar? Nas?l Oluyor ?
Annelerin merak etti?i ve çekindi?i konulardan biri de bu. Foto?raflar sizin mahremiyetiniz korunarak tamamen sizin iste?iniz önem verdi?iniz ?ekilde çekiliyor. Do?umdan önce bu i?i yapacak ki?iyle görü?üp nas?l olaca??n? içinizi rahatlatacak ?ekilde detayl? konu?up bilgi alabiliyorsunuz.
Miniklerin buru?uk ayaklar? ve ellerini gördü?ünüz bebek foto?raflar? hayat boyu dönüp bakabilece?iniz mucizevi filmlere dönü?üyor.
“Hamile foto?raflar”?n?z, bebe?inizin ilk anlar? size özel ?ekilde haz?rlan?p albümleniyor. Profesyonel bir ekiple çal??an çok iyi hizmet veren gruplar mevcut. Sitesini gezip görü? ald???m?z, siteden de ö?rendi?imize göre anne adaylar? do?umundan önce görü?üp bilgi ald?klar? bu hizmetten gayet memnunlar.
Do?um an?yla ba?lay?p, büyüme geli?me anlar?n? da ölümsüzle?tirip, hediye olarak koca bir albümle çocu?unuzun kar??s?na ç?kabilirsiniz. Çocu?unuza verilecek de?erli hediyelerden biri olmaya aday bu “do?um foto?raflar?” yla ba?layan süreç sizin iste?iniz üzerine ?ekillenebilir.