Doğru Kuş Kafesi Nasıl Seçilir?

0
33

4390_zko_teardrop-300x1971. Evcil ku? için kafes seçiminde ilk olarak kafesin konumuna karar vermelisiniz. Böylece kafesinizi daha kolay seçebilirsiniz. Ku? kafesi, pencere ve kap?lardan uzak güvenli bir yerde olmal?d?r. Ayr?ca kafesin konumu ku? ve aile bireylerinin etkile?imine yard?mc? olacak aktif bir yerde olmal?d?r.2. Do?ru kafes seçiminde sonraki ad?m ku?un büyüklü?üne ba?l?d?r. Ku? kafesinin özgürce hareket etmek için yeterli büyüklükte oldu?undan emin olun. Ayr?ca yem kab?, oyuncak gibi aksesuarlara da rahat bir ?ekilde yer kalacak bir kafes seçin.
3. Bir kafes sat?n al?rken bir ba?ka önemli faktör çubuklar aras?ndaki aland?r. Küçük ku?lar için büyük bir bo?luk gerekmez. Onlar için bir inch kadar aral?k yeterlidir. Ama daha büyük olanlar için, örne?in bir muhabbet ku?u için orta aral?kl? bar gereklidir.
4. Kafes seçiminde bir ba?ka önemli özellik stildir. Dünya genelinde birçok veterinere göre, do?ada yuvarlak kafesler ku?lar taraf?ndan tercih edilmemektedir ve bunun sebebi de ku?lar?n ruh sa?l??? üzerinde büyük bir etkiye sahip olmas?d?r. Bu yüzden ku?unuzun türüne uygun kafes stili seçti?inizden emin olun.
5. ?çine ku?unuzu yerle?tirece?iniz kafesin, genel kalite ve sa?laml??? da oldukça önemlidir. Ku?unuzun yaralanmamas? için keskin kenarlar? olup olmad???n? iki kez kontrol edin. En iyi kaliteli metal paslanmaz çeliktir. Kolayl?kla y?pranmaz ve temizlenmesi de oldukça kolayd?r.