Dogon Kabilesi ve Sirius Yıldız Sisteminin Gizemi

0
34

4390_zko_teardrop-300x197Bu kabile, atalar?n?n 86 ???k y?l? uzakl?ktaki Sirius y?ld?z sistemindeki uzayl?lar taraf?ndan e?itildiklerini savunmaktad?r. Teknolojik anlamda kendilerine göre ileri seviyede olduklar?n? dü?ünmektedirler ancak ilkel bir yap?ya sahiptirler. Frans?z ara?t?rmac?lar 21 y?l boyunca bu bölgede ya?ad?lar ve ortaya ç?kan sonuç gerçekten ?a??rt?c?,teknoloji anlam?nda bu kadar geride olan bir kabile astronomi konusunda fikirleri ve öne sürdükleriyle gerçekten inan?lmaz bu da uzayl?lar konusu yeniden gündeme getiriyor.Dogonlar?n Gizemi:
Dogon mitolojisinin temelini olu?turan bir y?ld?z sistemi Sirius…Dogonlar Sirius’un çevresinde sönük olan ve ke?fedilemeyen bir y?ld?z sisteminin oldu?unu öne sürdüler ve bu fikirler üne kavu?tular bu gerçekten do?ruydu ve bunu bilen kabile Dogonlard?. Bilim adamlar?n?n habersiz oldu?u bu y?ld?z sisteminden Dogonlar çok önceleri bahsetmi? ve çok a??r maddeler oldu?unu belirtmi?tir.Yap?lan ara?t?rmalar sonucu bu sistemden al?nan çok küçük bir parçan?n bile 5 ton a??rl???na geldi?i tespit edilmi?tir.
Sirius sistemindeki bir gezegenden yeryüzüne inen Nommolar eski Dogon rahiplerine baz? bilgileri aktarm?? ve rahipler bunu yeni nesillere ula?t?rm??t?r. Dogonlara göre Nommolar ya?murun ve suyun sahipleridir. Dogonlar yapt?klar? ara?t?rmlar? ve bilgileri sembollerle ifade etmektedirler. Dogonlar?n Nommolar’?n ya?ad??? bir di?er y?ld?zdan bahsettiler bu 3. bir y?ld?z olacakt?r ve atalar? orada ya??yordu. Ara?t?rmalar yine do?ru sonucu verdi ve Sirius C diye isimlendirilen ve onlar?n atalar?n?n ev sahibi oldu?u bir y?ld?z daha Dogonlar sayesinde ke?fedildi.
Dogonlara göre nommolar?n bir gemisi var çok fazla odadan olu?an ve gün geldi?inde o gemi ile Nommolar dünyay? ziyaret edecek ve evlatlar?n? huzura kavu?turacaklar. Dogonlar hakk?nda küçük bir bilgi olarak, Antogo gölünün bal?klar? onlar için kutsal ve yaln?zca y?l?n 1 günü bal?k tutmalar?na izin veriliyor bu görüntü videoda mevcut.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.