Doğal Bir İksir: Sirke

0
39

4390_zko_teardrop-300x197Sirkenin Yap?l???
Tabii sirke, elma veya üzüm suyunun 15 gün üstü kapal? bir ?ekilde bekletilmesi ve daha sonra süzülmesiyle elde edilir. Hava almayacak ?ekilde ?i?elere doldurulduktan sonra serin ve güne? ?????ndan uzak lo? bir yerde saklanmal?d?r. Sirkenin üretimi a?amas?nda olmas? gereken s?cakl?k 20-30°C aras?d?r.Sirkenin Yararlar?
– Kolesterolü dü?ürür, içeri?indeki enzimler kan?n daha ince olmas?n? sa?lar.
– Yüksek tansiyondan korur.
– Damar, karaci?er ve böbrekler için detoks niteli?indedir.
– Metabolizman?n sa?l?kl? olmas?n? sa?lar.
– Uzun süre kullan?m? eklem sertliklerine iyi gelir.
– Özellikle elman?n sindirime iyi geldi?i söylenir.
– Aç karna ?l?k suyla içildi?inde kilo vermeye yard?mc? olur.
Sirkenin Hayat?m?z? Kolayla?t?ran Yönü
Han?mlar?n ev temizli?inde kimyasal ürünler yan?nda kulland??? bir di?er üründe sirkedir. Çünkü sirkenin gümü?leri parlatt???, hal? üzerindeki lekeleri kolayca ç?kard??? bilinmektedir. Ayr?ca sirkenin nazar? kesti?i de söylenmektedir. Yine sirkenin suyun içine bir miktar konuldu?unda k?v?rc?k, marul, ?spanak gibi ye?il yaprakl? bitkilerin çamurlar?n?n kolay ayr???p kab?n dibine çökmesine yard?mc? oldu?u söylenmektedir.
Sirke sadece bugün de?il geçmi?te de ba?ta peygamberler olmak üzere bilim adamlar?n?n da bilip övgüde bulundu?u bir besin maddesidir.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) birkaç hadis-i ?eriflerinde sirke hakk?nda (üzüm veya elma ayr?m? yapmadan), sirkeye dikkat çekmi? ve ; “Sirke ne güzel kat?kt?r. Allah’?m! Sirkeyi bereketlendir. Çünkü sirke benden önceki peygamberlerin kat??? idi. ?çinde sirke bulunan ev fakirle?mez.” buyurmu?lard?r.