DMOZ Nedir? Siteler Dizine Nasıl Eklenir?

0
17

4390_zko_teardrop-300x197DMOZ dünyan?n çe?itli bölgelerindeki gönüllü editörler arac?l???yla yönetilir. Yay?nc? web sitesini dizinlere ekleme i?lemini tamamlad?ktan sonra, editörler web sitesini en ince detay?na kadar inceler. ?nceleme sonunda, web sitesi site kurallar?na uygun bulunursa, web site tamamen aktifse yani yap?m a?amas?nda olan sayfas? yoksa ve profesyonel bir temaya sahipse editörler taraf?ndan onaylanarak dizinlerde yay?nlanmaya ba?lar. Ama onay süreci h?zl? geli?meyecektir. Kimi yay?nc?lar 3 ay beklerken kimi yay?nc?lar 6 ay? bulan süreler bekleyebilirler. Onay sürecinde bir kesinlik yoktur, kesinlikle kabul edileceksiniz veya reddedileceksiniz denemez. Reddedildi?inizi varsayal?m. Bu, sitenizin kötü bir site oldu?unu göstermez. Sitenizdeki içerikten tutun da teman?za kadar her ?eyi kontrol edin. Ret sürecinden sonra hemen ba?vurmay?n, biraz bekleyin, sitenizi kontrol edip tekrar ba?vurun. Kabul veya ret i?lemi e-posta adresinize gönderilecek bir mail yoluyla bildirilecektir.Dizine ekleme ??lemi Nas?l Yap?l?r?
Ba?vurudan önce sitenizin iyi bir içeri?e, iyi bir görünüme sahip oldu?undan ve çal???r durumda oldu?undan emin olun.
1. Üyelikten önce kategori seçimi plan? yap?lmal?d?r. Bu seçim sonraki ad?mlarda yay?nc?ya yard?mc? olacak.
2. DMOZ sayfas?n?n en alt?ndaki “World” sekmesine t?klay?n.
3. Aç?lan pencerede çe?itli dil seçenekleri göreceksiniz. Dil seçiminizi yap?n.
4. Bir sonraki sayfada üst kategoriler yer al?r. (Al??veri?, Bas?n ve Yay?n vs.) ?stedi?iniz Üst kategoriyi seçerek devam edin.
5. Örne?in, Bas?n ve Yay?n’? seçtiniz. Sonraki sayfada size kategori sormaya devam edecektir. (Anti Medya, Medya, Dergiler ve E-dergiler vs.) Size uygun olan? seçerek devam edin.
6. Ayn? i?lem biraz daha devam edebilir. Size uygun kategoriyi bulana kadar i?leme devam edin.
Web sitenize uygun kategoriyi bulduktan sonra s?ra geldi sitenizi dizine ekleme i?lemine. Ancak bundan önce DMOZ sayfas?n?n a?a??s?nda bulunan GÖNDER? KURALLARINI okuman?z? öneriyoruz. Uymad???n?z bir ?art reddedilmenize sebep olacakt?r. Ekleme i?lemini sayfan?n sa? üst kö?esinde bulunan “adres öner” butonu yard?m?yla yapabilirsiniz.
Kar??n?za örnek olarak ?öyle bir yaz? ç?kacakt?r:
Kategori : World: Türkçe: Bas?n ve Yay?n: Medya: Gazetecilik: Gazeteciler