Dizüstü veya Masaüstü Bilgisayarlar Neden Isınır?

0
31

4390_zko_teardrop-300x197Asl?nda bilgisayar?n ?s?nmas? da normaldir ve do?ru çal??t???n?n göstergesidir ancak, ?s? bir yerde toplanmaya ba?larsa problem ç?kar. Peki as?l sorumuzu cevaplayal?m bilgisayarlar neden ?s?n?r? Bunun cevab? bilgisayar?n elektrikle çal??mas?d?r. Bilgisayardaki kablolardan geçen elektrik ak?m? kar??la?t??? direncin büyüklü?üne oranla ?s? aç??a ç?kar. Bu durum elektrikli sobalarda ütülerle do?ru orant?l?d?r ancak onlarda ?s?nma oran? yani direnç daha yüksektir. E?er bilgisayar?n?z yeni ?s?nma sorunlar? ya?amaya ba?lad?ysa özellikle bilgisayar fanlar?n?z?n temizlenme zaman? gelmi?tir.Kendinize periyodik bir zaman belirleyin bilgisayar fiziksel temizli?i ve bilgisayar? yoran virüslerden temizleyin, gereksiz programlar? kald?r?n. (Bilgisayarlar temizlenirken bilgisayar?n kapal? oldu?undan emin olduktan sonra temizli?e ba?lanmal?d?r. Anakart gibi bölümlerde so?utmak veya temizlemek için kesinlikle su kullan?lmamal?d?r, kuru bez veya hafif ?slak bezle temizlenmelidir.)
Bilgisayar?n?z normalden fazla ses ç?karmaya ba?lad?ysa fanlar?n?z normalden daha h?zl? çal???yor demektir, bu da bilgisayar?n?z?n daha fazla ?s?nd???ndand?r. Mavi ekran hatalar? diyerek bildi?imiz hatalar, bilgisayar?n?z ?s?nd??? için de gelmi? olabilir. Ekran kartlar? da ?s?nabilir bu ço?u zaman yüksek grafikli oyunlarda meydana gelen sorundur, oyununuz donabilir, hatta oyundan at?labilirsiniz. K?sacas? bilgisayar?m?z ?s?n?yor veya kapan?yorsa yolunda gitmeyen bir ?eyler var demektir.
Bilgisayar?n?z ?u nedenlerden dolay? ?s?n?yor olabilir:
1. Kasan?n hava almayan yere koyulmas?.
2. Kasan?n bulundu?u oda içindeki hava ak???n?n olmamas? veya yetersiz olmamas?
3. Kasan?n koyuldu?u yerde fanlar?n duvara veya e?yaya yak?n olmas?
4. Kasalar?n genel temizliklerinin yap?lmam?? olmas?
5. Fanlar?n a??r? kirlili?i
6. Fanlar?n kenarlar?nda yer alan termal macunlar?n y?pranm?? veya
eskimi? olmas?
7. Power supply’nin ömrünün tamamlam?? olmas?
8. Video oyunlar? oynama
9. Sistem bak?m? yapma
10. Disk yazma veya kopyalama
11.Çok say?da ve büyük dosya kopyalama ve yap??t?rma
12.Bir a?dan dosya indirme ve a?a dosya yükleme
13.Film izleme
14.?nternetten film ve müzik ak??? gerçekle?tirme
15.Video veya ses verisi olu?turma
16.Ayn? anda i?lemci a??rl?kl? birkaç program? birden çal??t?rma
17.Bilgisayar?n?z? sunucu olarak çal??t?rma
18.Birden çok bilgisayar aras?nda dosya payla??m? yapma.