Diyaliz Nedir? Nasıl Yapılır? Hemodiyaliz ve Diyaliz Sistemleri Nelerdir?

0
49

4390_zko_teardrop-300x197Diyaliz makinesi karma??k olmayan bir sisteme sahiptir. Hasta ki?ilerin kan?n?n? temizlemek ve gereken düzeye getirmek için böbreklerin yapmakla görevli oldu?u i?leri vücut d???nda yapmaktad?r.Diyaliz makinesi insandan atar damar ve toplar damar olmak üzere 2 ayr? yerden kan? al?p bunlar? temizleyip, vücudun bir parças? gibi tekrar ak??? sa?lamaktad?r. Yap? olarak, kan? süzmek için genelde kimyasal ve ya hayvansal yap?da zarlar kullan?l?r. Makine içinde iki tüp bulunur bu tüplerde tuzlu solisyon vard?r. Zararl? maddeler zar yard?m? ile ayr?larak birinci tüpe al?n?r ve temizlenen kan tekrar pompalanarak süreklilik sa?lan?r. Damardan diyaliz için kan?n al?nmas?n?n 3 çe?idi vard?r.Kol k?sm?ndan al?n?rsa fistül, boyun k?sm?ndan al?n?rsa jugular vene, boyun ve ya bacaktan al?nmas? fark etmeksizin sentetik bir malzeme ile al?nmas?na ise sant denir. Hastan?n durumu acilse genelde boyun-omuz bölgesinden kolayca atar ve toplar damarlardan al?n?r. Hastan?n acil bir durumu yoksa ön koldan bir toplar bir atar damar seçilir. Fistül al?n?n bölgeye hasta özen göstermelidir. Aç?lan damar yolu sürekli olarak kullan?laca??ndan tekrar tekrar açmak yerine bir defaya mahsus kapakl? bir sistem ile tek seferde aç?l?p her seferinde kullan?labilinmektedir.
Hemodiyaliz gören hastalar bu i?leme bir kez tabi tutulmazlar. Kan?n sürekli olarak temizlenmesi ve ak???n sa?lanmas? gerekmektedir. Bu sebeple damar yolu için aç?lan sant, fistül ve jugular vene’nin korunmas? gerekmektedir. Hasta olan ki?i haftal?k diyalize ba?lan?l?r. Kandaki yabanc? madde miktar?na göre haftada 3-4 defa ve günlük 3-4 saat boyunca makineye ba?la kalmak zorundad?r.
Dikkat edilmesi gereken baz? hususlar vard?r. Kan?n al?nd??? kolun yük kald?rmamas?, saat,bilezik, kay?? gibi aksesuarlar?n kullan?lmamas?, dar ve s?k? k?yafetlerin giyilmemesi gerekmektedir. Ayr?ca fistül oynanmamal?, hareket ettirilmemelidir. Kan yap?s? gere?ince p?ht?la?mak istemekte ve fistülün oldu?u bölgeyi t?kanmas?na sebep olmaktad?r. Bunlar? önlemek için baz? damar geni?letici kremlerin kullan?lmas?, s?cak su ile ovulmas? gerekmektedir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.