Diyabetik Ayak Yarası Gelişimi Nasıl Önlenir?

0
38

4390_zko_teardrop-300x197Diyabetik Ayak Yaras? Geli?iminin Önlenmesi için Tavsiyeler
1- Ayaklar her gün y?kanarak temizlenmeli ve kurulanmal?d?r. Parmak aralar? ovu?turulmamal?d?r.
2- Sigara damar sertli?ini h?zland?rd??? için aya??n beslenmesini bozar. Bu yüzden kesinlikle sigara içilmemelidir. Ayak kangreni sigara için hastalarda daha fazla görülmektedir. Kangrenin tek tedavisi maalesef ki, aya??n aya??n kangren olan k?sm?n?n ameliyatla kesilmesidir.
3- T?rnak kesimi banyo sonras? yap?lmal?d?r. Ayak t?rnaklar? temiz bir t?rnak makas? ile düz bir biçimde kesilmelidir. Kö?eleri derinden al?nmamal?d?r.
4- Ayaklar kuru ise vazelin ile ovulmal?, çok terliyor ise pudra sürülmesi uygun olacakt?r.
5- Evde olsan?z bile çoraps?z dola??lmamal?d?r. Her gün çoraplar de?i?tirilmeli, diki?siz, pamuklu ve çok s?k? olmayan çoraplar tercih edilmelidir. S?k? lastikli çoraplar kan ak?m?n? bozarak, ayak yaras?n? artt?rabilir.
6- Diyabetik hastalarda ayakkab? seçimi çok önemlidir. Uygunsuz ayakkab? kullan?m? diyabetik ayak yaras?n?n olu?umuna yol açar. Kad?n hastalar, yüksek topuklu, sivri burun ayakkab? asla tercih etmemelidirler. Erkek hastalarda da asla sivri burun, dar ayakkab? tercih etmemelidirler. Ayak ayakkab? içinde s?k???r ve ayak üzerinde bas? alanlar? olu?turur. Bu bas? alan?nda diyabetik yara kolayca geli?ebilir. Diyabetik hastalar özellikle yumu?ak deri , burnu geni?, hafif topuklu ayakkab?lar tercih etmelidirler. ?çten diki?li ayakkab? al?nmamal? ve çoraps?z ayakkab? giyilmemelidir.
7- Ü?üyen ayaklar kesinlikle ?s?t?c?ya yakla?t?r?lmamal?d?r.
8- Plajda, kumsalda, ve evinizde asla ç?plak ayakla dola??lmamal?d?r.
9- Plajda kullan?lacak sandaletler sert zeminli, yumu?ak tabanl? ve yanlar? darbelere kar?? koruyucu olmal?d?r.
10- Bacak bacak üstüne at?lmamal?d?r çünkü damar içi ak?m?n? bozma ihtimali bulunmakta olup ayn? zamanda, ba?da? da kurulmamal?d?r.Diyabetik ayak geli?imi, her hastan?n kaderi olmayabilir. Önemli olan yaralar?n geli?memesi için önlem almak ve tavsiyelere uymakt?r.
Kaynakça:
E.Ü.T.F. Endokrinoloji
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.