Disposable Mail(Kullan At Postası) Nedir? Nasıl Kullanılır?

0
37

4390_zko_teardrop-300x197Peki sizin adresiniz o insanlar?n eline nas?l geçer?
?imdi gelelim sorunun ba?lad??? yere yani mail adresimizi kendi elimizle kötü niyetli reklamc?lar?n eline verdi?imiz ana! Bir zamanlar çok popüler olan ?imdilerde ise büyük siteler halinde say?s? azalan ama etkisi artan forum siteleri bu i?in merkezinde bulunuyor. Forum sitelerine kay?t olmak için bir e-mail adresinizin olmas? gerekiyor, me?hur aktivasyon linki de bu mail adresini do?rulamak yani sizin do?rulanman?z için tasarlanm??.Baz? web siteleri aktivasyon linki göndereceklerini söylemelerine ra?men mail server? yormamak için aktivasyon maili göndermeden direk üyeli?inizi onaylayabilir. Ama siz kay?t olurken aktivasyon maili gelecek diye kulland???n?z mail adresini vermi?sinizdir bile!
Siteye kay?t olurken verilen mail adresleri birikir birikir ve belirli bir konuyla ilgilenen insanlar?n mail adreslerinin oldu?u bir mail listesi haline gelir. Bu da ?üphesiz ?irketler için büyük bir de?erdir; tabi uyan?k forum yöneticileri de bu de?eri paraya çevirmekten geri kalmazlar. Bu olay? a?a??daki çizimle görselle?tirebiliriz.
?imdi bu zinciri nas?l k?raca??z ona bakal?m. Bize kay?t i?lemlerinde kullanaca??m?z bir mail adresi gerekiyor, uzant?s?n?n ne oldu?unun pek bir önemi yok çünkü sadece kay?t için kullanaca??z.
Bu hizmeti veren birçok web sitesi var biz birini seçip anlat?m?m?z? yapal?m, mailinator onlardan biri.