Dışavurumculuk Nedir?

0
46

4390_zko_teardrop-300x197D??avurumculuk, hayatta var olan çirkinlikleri, güzelmi? gibi gösteren sanat anlay???n?n, insanlar? kand?rmak oldu?unu savunur ve bu durumu kesinlikle reddeder. D??avurumculuk, hayatta bulunan gerçeklerin sadece güzel yanlar?n?n olmad???n?, çirkin taraflar?n?n da var oldu?unu ve anlat?lmas? gereklili?ini savunur. Hayat?n tozpembe olarak anlat?lmas?na kar??d?r. D??avurumculuk, seçti?i yöntemlerin temeli bak?m?ndan romantizm ak?m?na benzer, ancak asl?nda bu ak?mdan oldukça farkl?d?r. Bu ak?mda, d?? dünyada var olan gerçeklerin, iç dünyan?n süzgecinden geçirilerek aktar?lmas? temel amaçt?r. Do?al olan? do?al ve ola?an olarak anlat?lmal?d?r anlay???, 1900’ lü y?llarda ortaya ç?kan ekonomik kriz ve paralelinde geli?en sava?lar do?rultusunda, insanlara gösterilmek istenen gerçek d??? dünyaya kar?? ç?km?? bir ak?md?r. En ba?ta Freud’ un kar?? ç?kt??? bu ak?m?, müzikte G. Mahler, Schönberg gibi besteciler müzi?e aktarm??lard?r.D??avurumculuk müzi?inde, a tonal yap?, gerginli?in ve hüznün ne zaman gelece?i gibi durumlar?n kestirilememesi, önem arz etmektedir. D??avurumculukta, belirli kurallara ba?l? kalarak anlat?lmak istenenin yumu?atarak verilme çabas? yoktur. Aksine anlat?lan?n gerçekli?i için, bu kurallardan uzak durularak, iç dünyan?n gerçekli?i anlat?lmak istenmektedir.
Resim sanat?nda da ?iddetin, gerçekli?in ve gerilimin temelinde de, d??avurumculuk ak?m? bulunmaktad?r. Soyut resimlerin yo?unlukta kullan?ld??? bu ak?mda, iç dünyan?n, gerçekli?ini anlatma ihtiyac?, renklerle sa?lanmaktad?r.
Temeli insani de?erlere dayal? olan ak?m, ruhbilimciler, yazarlar, felsefeciler, ressamlar, besteciler gibi ayd?nlar?n, dünyadaki do?rular? anlatma biçimi olarak s???nd?klar? yöntemdir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.