Dinozorlar: Dev Sürüngenlerin Yok Oluşu

0
31

4390_zko_teardrop-300x197Klasik olarak ortaya at?lm?? bir sebep var ortada, dinozorlar’? gökta?? yok etti ve neslini tüketen sebep buydu. Evet ?u ana kadar herkes buna inan?yor ve bunun üzerine yo?unla?m??t?. Fakat son zamanlarda ortaya at?lan bir iddia san?r?m bu teoriyi çürütmek için h?zl?ca yol almaya ba?lad? bile…Hindistan ve Meksika’n?n birçok bölgesinde inecelenen kaya paraçlar? ve örnekleri bu ara?t?rmac?n?n dinozorlar? yok eden, neslini tüketen yanarda?lard? yorumunu ortaya koydu. Farkl? alanlarda yap?lan birçok ara?t?rma gösterdi ki gökta?lar?n?n yeryüzüne çarpmas? sonucu fosille?menin ve yok olu?lar?n?n çok sonra gerçekle?ti?ini ortaya koymu?tur.Ara?t?rmac? direkt olarak dinozorlar? yanarda?lar?n yok etti?ini öne sürmüyor, bu sadece bir ba?lang?ç, bir ak?l yürütme ve bilimin ilerlemesinde yard?mc? olacak bir ara?t?rma ?eklinde yorumluyor.
Gerekçesinde ise;
Büyük yanarda?lar?n ?s?n?p,patlamas? sonucu bu dönemde ya?ayan dev sürüngenler yanarda? çevresinde daha verimli yiyeceklerden faydalanmak amaçl? ya?amaktayd?lar. Büyük patlamalar sonucu dinozor neslinin etkilendi?ini ve büyük bir etken oldu?unu belirtiyor. Ortak bir karar henüz al?nabilmi? de?il dinozorlar gizemini hala korumakta fakat bir ortak nokta ise ?u bana kal?rsa; Dinozorlar?n yok olu?u ve birdenbire yok olu?u özellikle, dev bir do?a olay?n?n patlak vermesi sonucu kitlesel yok olu? üzerinde ortak fikre sahip olunmas?.
Dinozorlar:
150 milyon civar? y?l kara egemenli?ine sahip olan dev sürüngenler olarak bilinen bu canl?lar. 65 milyon y?l önce tükenen bu nesil hakk?nda birçok bilgiye ula?abiliriz. Özel derileri sayesinde uzun ya?ad?klar? ve zor ko?ullara çabuk uyum sa?lad?klar?, zaman?n en güçlü hayvan? olarak bilinmektedirler. Etçil ve otçul olan bu canl? türü beslenme konusunda hiçbir ?ekilde s?k?nt? ya?amamakta ve az önce de belirtti?im gibi çevreye çok çabuk uyum sa?lamaktayd?lar. Gökta??,yanarda?,do?a olaylar? ve birçok neden at?ld? ortaya bu dev sürüngenlerin toplu yok olu?u üzerine ancak henüz gerçek ve kesinle?mi? bir ara?t?rma ortaya konulamad?.
Te?ekkürler Ali bey. Bu yaz? cok yard?mc? oldu. Tezim bu konuyla alakadard? ve nerdeyse sizin sayenizde yüzde 70 ini bitirmi? oldum. Tekrardan cok te?ekkür edeim