Din ve İnsanın İç Dünyası Arasındaki İlişki Nasıldır?

0
37

4390_zko_teardrop-300x197Ruh sa?l???, belki de dinin insan hayat?na etkileri aras?nda en önemli yere sahiptir. Dinin ruh sa?l???na etkisi konusunda iki farkl? aç?klama vard?r. Birincisi dinin insan?n ruh sa?l???na yapt??? olumlu katk?, ikincisi art?k savunulacak bir taraf?n?n kalmad??? anla??lan olumsuz etkidir.Dinin insan?n iç dünyas?na olumlu etkilerinin oldu?unu dü?ünenler öncelikle dinin insan?n en temel ruhsal ihtiyaçlar?na kar??l?k verdi?ini belirtir. Bu ihtiyaçlar?n kar??lanmas?n? ?u ?ekilde s?ralayabiliriz:
* Dindar insanlar hayat?n anlam? nedir diye dü?ünmezler çünkü hayat?n anlam?n? kutsal metinler aç?klam??t?r.’’Ben görünür-görünmez, bilinir-bilinmez tüm iradeli varl?klar? sadece Bana kulluk etsinler diye yaratt?m(Zariyat 56)’’
*Dindar insanlar ba?lar?na gelen kötü olaylarla psikolojik olarak daha kolay mücadele edebilir. Çünkü ortada bir sab?r varsa, mükâfat?nda olaca??n? bilirler. Ayr?ca Allah sevgili olarak görüldü?ü için Allah’?n s?navlar?n? kar?? tevazu ile kar??larlar. Öyle ki eskiden dervi?ler ba?lar? s?k??mad??? zaman üzülür, ‘’ Allah’?n gücüne gidecek bir ?ey mi yapt?k?’’ diye dü?ünürlermi?. Zaten Semavi Dinlerin tarihlerine bak?nca Peygamberlerin çekti?i çileler görülür ve bu da ‘’?nsan derdi kadar büyüktür’’ dü?üncesine ön ayak olur.
(Ey müminler! ) Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin ba??na gelenler size de gelmeden cennete girece?inizi mi sand?n?z? Yoksulluk ve s?k?nt? onlara öylesine dokunmu? ve öyle sars?lm??lard? ki, nihayet Peygamber ve beraberindeki müminler: Allah’?n yard?m? ne zaman! dediler. Bilesiniz ki Allah’?n yard?m? yak?nd?r(Bakara 214).
*Dindar insanlar yaln?zl?k duygusuyla daha kolay ba?a ç?kar. Çünkü dindar insana göre onu kollay?p gözeten bir Tanr? vard?r. Öyle ki insan Allah’tan ba?ka dost aramaz hale gelir. ?u Ayeti Kerime bu hususta çok önemlidir;
‘’Allah’?n a?a??s?ndan (berisinden) dostlar edinenlerin durumu, kendine ev edinen örümce?in durumu gibidir. Hâlbuki evlerin de en çürü?ü ?üphesiz örümcek evidir. Ah ke?ke bilselerdi! (Ankebut 41)’’
*Dindar insanlar çok darda kald?klar? anlarda bile iyi dü?ünme halinden vazgeçmezler. Dini tabirle vesvese yapmazlar. Çünkü vesvesenin ?nsan?n az?l? dü?man? ?eytan’dan geldi?ini bilirler. Bunun aksine iyimserlik Allah’tand?r. ?u Ayeti Kerimeyi vermeden geçemeyece?im;
‘’ E?er siz ona (Resulullah’a) yard?m etmezseniz (bu önemli de?il); ona Allah yard?m etmi?tir: Hani, kâfirler onu, iki ki?iden biri olarak (Ebu Bekir ile birlikte Mekke’den) ç?karm??lard?; hani onlar ma?aradayd?; o, arkada??na üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir, diyordu. Bunun üzerine Allah ona (sükûnet sa?layan) emniyeti indirdi, onu sizin görmedi?iniz bir ordu ile destekledi ve kâfir olanlar?n sözünü alçaltt?. Allah’ un sözü zaten yücedir. Çünkü Allah üstündür, hikmet sahibidir.
*Dindar insanlar da intihar vakalar? çok nadir görülür. Çünkü dinde intihar büyük günahlar aras?nda yerini al?r.
‘’ Ey ?man edenler! Kar??l?kl? r?zaya dayanan ticaret olmas? hali müstesna, mallar?n?z?, bat?l (haks?z ve haram yollar) ile aran?zda (al?p vererek) yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. ?üphesiz Allah, sizi esirgeyecektir.
*Dindar insanlar da ölüm kayg?s? daha az görülür. Din ölüm kayg?s? olan dindarlarda dahi bu kayg?y? azaltan bir etki bar?nd?r?r. Çünkü din insan? ebedi bir ya?ama ça??r?r. Dindar insanlar ?uanda ya?ad??? hayat? zaten ölüme di?er ad?yla gerçek ve ebedi olan hayata geçi?e, harcar. Ebedi ya?am hakk?ndaki baz? birçok Ayeti kerime vard?r bunlardan bir tanesini veriyorum;
‘’(Evet) Firdevs’e varis olan bu kimseler, orada ebedi kal?c?d?rlar(Müminun 11)’’
Dinin insan?n iç dünyas?na olumlu etkilerinden sadece baz?lar?n? belirttim. ?imdide Sigmund Freud’ un ba??n? çekti?i ve dinin, insan?n iç dünyas?n? olumsuz olarak etkiledi?ini söyleyenlerin iddialar?n? belirtece?im;
*Freud ve takipçilerine göre din, içinde bulunan kurallar itibariyle zorlay?c?d?r. Hâlbuki tarihin karanl?k sayfalar?na bakt???m?z zaman zorlay?c? olan din de?il, kendini din adam? olarak tan?tan insanlard?r. ?u ayeti Kerimelere dikkat çekmezsem vicdan?m rahat etmez.
‘’ Sonra bunlar?n izinden ard? ard?na peygamberlerimizi gönderdik. Meryem o?lu ?sa’ y? da arkalar?ndan gönderdik, ona ?ncil’i verdik; ona uyanlar?n kalplerine ?efkat ve merhamet vermi?tik. Uydurduklar? ruhbanl??a gelince, onu biz yazmad?k. Fakat kendileri Allah r?zas?n? kazanmak için yapt?lar. Ama buna da gere?i gibi uymad?lar. Biz de onlardan iman edenlere mükâfatlar?n? verdik. ?çlerinden ço?u da yoldan ç?km??lard?r(Hadid 27).’’
‘’Dinde zorlama yoktur. Art?k do?rulukla e?rilik birbirinden ayr?lm??t?r. O halde kim ta?utu reddedip Allah’a inan?rsa, kopmayan sa?lam kulpa yap??m??t?r. Allah i?itir ve bilir(Bakara 256).’’
*Freud ve takipçilerine göre cezaland?r?lma korkusu insan?n psikolojisini bozar. Bakal?m dinimiz ne diyor?
‘’ E?er kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir ?üpheye dü?üyorsan?z, haydi onun benzeri bir sure getirin, e?er iddian?zda do?ru iseniz Allah’tan gayri ?ahitlerinizi (yard?mc?lar?n?z?) da ça??r?n. Bunu yapamazsan?z -ki elbette yapamayacaks?n?z- yak?t?, insan ve ta? olan cehennem ate?inden sak?n?n. Çünkü o ate? kâfirler için haz?rlanm??t?r(Bakara 23-24).’’ Bu ayette alt?n? çizdi?im bölüme bak?l?rsa takva sahibi bir Müslüman için ate? söz konusu de?ildir Allahu Alem.
Ayr?ca dinimizde Tövbe olgusu vard?r. Zaten Allah insandan günahs?zl?k beklemez, insan?n günahs?z olmaya çal??mas?n? ve günaha girdi?i zamanlarda tövbe etmesini bekler.
‘’ Ancak tövbe edip durumlar?n? düzeltenler ve gerçe?i aç?kça ortaya koyanlar ba?kad?r. Zira ben onlar?n tövbelerini kabul ederim. Ben tövbeyi çokça kabul eden ve çokça esirgeyenim(Bakara 160).’’
*Freud ve takipçilerine göre insan nefsanî arzular?n? bast?rmamal?d?r, din insan?n nefsanî arzular?n? bast?rd??? için kötüdür. Hâlbuki din nefsani arzular? yoluna koyar. Mesela cinsel istek gayet insani bir duygudur, ayr?ca insan nesli bu sayede ço?al?r. Fakat din evlilik öncesi cinselli?i yasaklar. Evlilik sonras? insan?n e?i d???nda ili?ki kurmas?n? ve livatay?(ters ili?ki) yasaklar. Evlilik öncesi cinsellik bir kere aile ba?lar?n? kopar?r insan?n e?ine olan sayg?s?n? yitirmesine yol açar. Livata kad?na eziyettir, e?er bu serbest olsayd? vay kad?nlar?n haline! Bu mesele hakk?nda yazd?kça yazar?m lakin konu da??ls?n istemiyorum… ?çki konusu da böyledir. Maddi manevi telafi edilemez zararlara yol açar. Bunun aksini iddia eden ve ben inanm?yorum bana ayet sunma diyenler. Bat?’da Freud ak?m?n? takip edenlerin istatistiksel verilerini inceleyebilir. Ensest, bo?anma, yozla?ma vs. insan?n iç ve d?? dünyas?n? tehdit eden birçok durum, nefsin arzular?n?n serbest b?rak?lmas? sebebiyle olu?mu?tur.
Ben H?ristiyan ve Yahudi ilahiyat?n? bilmedi?im için verilen cevaplar? kendi dinim olan ?slam ilahiyat?na göre nacizhane vermeye çal??t?m. Daha yaz?lacak çok ?ey var ve istatistik vermedim çünkü okurken s?k?lman?z? istemiyorum. Buradan anlamam?z gereken sadece dinin insan?n iç dünyas?na yapt??? olumlu paha biçilemez katk?lard?r. Selametle.
ALLAH raz? olsun