Din Psikolojisi Nedir?

0
32

4390_zko_teardrop-300x197Din psikolojisi, dinin insan ruhunda ya?anan ve çe?itli davran?? biçimleriyle d??a yans?yan, kendi özellikleri etraf?nda geli?en yap?n?n, içsel ve d??a dönük etkilerini bir bütün olarak incelemeye çal???r. Din psikologlar? dini metinleri ara?t?rmazlar, Dini metinlerin, dini ?ahsiyetlerin, dini tecrübelerinin vs. insana neler getirip neler götürdü?ü ile ilgilenirler.?nsan? anlayabilmemiz için insan psikolojisini mutlaka bilmemiz gerekir. Din insan psikolojisini do?rudan etkiledi?i için psikolojik yans?malar?na mutlaka ba?vurulmas? gerekir. Dini bir ba?lanma insan? huzura götürürken ba?ka bir insan? bunal?ma sokabilir*. Yani olumlu bir ya?am biçimine sahip dindar bir insan?n psikolojisinin bilinmesi, ruh sa?l??? düzgün dindar bireylerin yeti?tirilmesine katk? sa?lar. Hele ki Müslüman bir ülkede ya??yoruz, o yüzden ‘’Rahmet Peygamberi (sav)’’ elçili?inde Dünya’ ya gelen bu dinin insan psikolojisine olumlu yans?malar?n? görmezden gelmek, Mevlana’ n?n deyimiyle: ‘’Hazinenin üstüne otururken fakirim diye dü?ünen ‘’ insan?n haline benzer.
Din psikolojisi birçok bilim dal?yla ili?kilidir. Bunlardan baz?lar? ?unlard?r; sosyal psikoloji, geli?im psikolojisi, Tefsir, Hadis, F?k?h, Kelam, Tasavvuf, Din sosyolojisi, Din Felsefesi, Din Antropolojisi…
Din psikolojisi dini tecrübeleri, dini tasavvurlar? vs. inceler ve bunun için baz? yöntemler kullan?r; Semantik analiz ölçekleri, istatistiksel analizler, Klinik metotta kullan?lan derinlikli analiz, deneyler, yorumlama ve de?erlendirme, anketler, mülakatlar, ki?ilik testleri, sistemli gözlemler, davran??lar?n analizleri vs.
Din psikolojisinin ara?t?rma konular? ?unlard?r: Dindarl???n kaynaklar?, Dini ve manevi tecrübe, Dini geli?im, iman ve ?üphe, dindarl???n tan?m? ve ölçülmesi, Dua ve dini ritüel, Din ve ahlak, Tanr? tasavvurlar?, din de?i?tirme, Dini tutumlar, birey ve dini gruplar, Din ve ruh sa?l???, Ölüm ilgisi, Mistisizm, Ki?ilik ve Din, Din ve manevi ya?am, hayat tatmini, erdemlilik.