Dilin Yapısı ve Tat Alma Duyusunun Önemi

0
54

4390_zko_teardrop-300x197Tat alma duyusu dilimizin üzerindeki al?c? sinir uçlar? sayesinde gerçekle?mektedir. Bu sinir uçlar? tat alma tomurcuklar? olarak nitelendirilmi?tir.Bu tat alma tomurcuklar? papilla ad? verilen yap?larda bulunmaktad?r. Tomurcuk ?eklinde dil üzerinde ç?k?nt?lar bulunmaktad?r. Bunlar receptör sinir uçlar?d?r.Tatl? besinleri alg?layacak olan tomurcuk ?eklindeki al?c? sinir uçlar? dilimizin yan kenar? ve ön k?sm?nda bulunmaktad?r. Tuzlu besinleri alg?layacak olan receptörler dilimizin orta k?sm?ndad?r. Ek?i ve ac? besin maddelerini alg?layacak al?c?lar ise dilimizin arka k?sm?nda bulunmaktad?r.
Besin maddeleri suda çözünmektedir. Bu suda çözünen tat maddeleri tat alma tomurcuklar?n? uyarmaktad?r. Tat alma tomurcuklar?nda meydana gelen uyar?lma ile birlikte bu durum sinirler arac?l???yla beynimizin tat alma merkezine bildirilmektedir. Tüm bu i?lemlerin sonunda alm?? oldu?umuz besinin tad?n? alg?lar?z.
Tat tomurcuklar? hakk?nda bahsedecek olursak;
Dilimiz üzerinde bulunan her bir tomurcuk üzerinde on ile elli aras?nda al?c? hücre yani receptör bulunmaktad?r. Bu hücrelerin kendilerini yenileme özelli?i bulunmaktad?r. Ald???m?z besinlerin a??r? so?uk ya da s?cak olmas? tat tomurcuklar?n? olumsuz etkilemektedir. A??r? uyar?lma ile birlikte al?c? hücreler ölmektedir. Bu hücrelerin kendini yenilemesi yakla??k  yakla??k 2 haftay? bulabilmektedir. Dilimiz üzerindeki tat tomurcuklar? say?s?  ki?iden ki?iye de?i?iklik göstermektedir. Genç insanlar?n dillerinde tat tomurcuklar? ya?l? bir insana göre ortalama iki kat daha fazlad?r. Genç bir insanda neredeyse 10.000 adet tat tomurcu?u bulunmaktad?r. Bu tat tomurcuklar?n?n say?s? ya?land?kça azalmaktad?r. Bundan dolay? genç insanlar ya?l?lara göre daha iyi tat alabilmektedir.
Dört çe?it ana tat vard?r. Bunlar tatl?, ac?, ek?i ve tuzludur. Bir tad?n hissedilmesi için mililitrede yakla??k on katrilyon molekül bulunmal?d?r. Dil her tad? ayn? derece hissetmemektedir. Dilin hassas oldu?u besin maddeleri ac?, ek?i, tatl? ve tuzlu olarak s?ralanmaktad?r.