Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Kişilik Bozukluğu Nedir?

0
35

4390_zko_teardrop-300x197 Bu süre için yap?lan ara?t?rmalar Hiperaktivite te?hisi koyulan çocuklar?n %70′e yak?n?nda ileriki y?llarda üniversite hayat?nda, mesleki alanda, sosyal görevlerde önemli bozukluk belirtilerinin devam etti?ini göstermektedir.Yeti?kinlerde Hiperaktivite bazen ‘gizli bozukluk’ olarak belirtilir. Çünkü Hiperaktivitenin belirtileri ili?kiler, organizasyonlar, mizaç problemleri, kötü al??kanl?klar, i? veya daha de?i?ik psikolojik zorluklarla gizli tutulur.
Hiperaktif yeti?kinlerin özellikleri
-Detaylara bütün dikkati verememe veya i? yaparken basit hatalar yapma
-Ellerle, ayaklarla sinirli bir ?ekilde oynama ve oturdu?u yerde k?vranma
-Görevlere veya e?lence aktivitelerine dikkat verme zorlu?u
-Oturmas? beklenen durumlarda oturdu?u yeri terk etme
-Direkt konu?uldu?unda dinlememe
-Kendilerini rahats?z hissetme
-Direktifleri takip etmeme ve i?i bitirmede ba?ar?s?z olma
-Görev ve aktivite organize edememe
-Kendilerini me?gul veya a??r? yorgun hissetme
-Soru tamamlanmadan cevab? söyleme
-S?ras?n? bekleyememe
Hiperaktif bireylerin %40′?nda kar?? gelme sorunu vard?r. Hiperaktif bireyler aras?nda suç i?leme problemi çocuklar?n %25′inde, gençlerin %45′inde ve yeti?kinlerin %25′inde yayg?nd?r. Kar?? gelme problemi yeti?kinlerin ço?uyla tart
Suç i?leme problemi, yakalanmadan kurallar? ihlal etme çabalar? ile ba?lant?l?d?r. Böylesi bireyler insanlara ve hayvanlara kar?? sald?rgan olabilir. E?yalara zarar verebilir. Ba?kalar?n?n e?yalar?n? çalabilir, kaçabilir, i?i ekebilir, soka?a ç?kma yasa??n? ihlal edebilir.??ma, kar??dakinin sabr?n tüketme, kurallara uymay? reddetme, ba?kalar?n? suçlama, ba?kalar?n k?zd?rma, sinirlenme, kincilik modellerini kapsar.