Difteri(Kuşpalazı) Hastalığı Nedir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

0
32

4390_zko_teardrop-300x197Hastal???n Nedenleri Nelerdir?
Hastal?k az önce de belirtti?im gibi mikroplar sayesinde vücuda yerle?ir bu mikroplar iki ucu yuvarlak çomakç?klar ?eklindedir.Mikroplar vücuda yerle?tikten sonra asla kana geçmezler,bulundu?u yerde üreyip ço?alarak iltihap ?eklinde ço?al?rlar.?lk a?amada yüksek ate? ve vücutta belirgin bir k?rg?nl?k hissi ile ortaya ç?kar,hastan?n bo?az?nda ve bademciklerinde beyaz ve iltihap ?eklinde olu?umlar dikkati çeker. Boyundaki lenf bezleri a??r? ?ekilde ?i?me gösterir, tedavi konusunda geç kal?n?rsa kalp ritmi düzensiz bir hal al?r,çarp?nt? ve nefes darl??? hastal??? takip eder ve bir süre sonra daha büyük hastal?klara neden olabilir.Ku?palaz? hastal???,yaln?zca bir noktada bulunmayabilir farkl? durumlarda farkl? bölgelere hareket edebilir bu a?ama hastal???n en tehlikeli k?sm?d?r ve hasta kendisini sürekli bo?ulacak gibi hisseder ve nefes al?? veri?i s?kla??r.Burun içinde ba?layan hastal?k di?er durumlara göre çok daha tehlikelidir,nezle halini alarak sürekli olarak kanamalara yol açar…Ku?palaz? burunda,bo?azda,g?rtlakta,kulakta görülebilir.En çok rastlanan bo?azda olan?d?r.Ku?palaz? mikrobu a??r? bir h?zla zehrini vücuda aktard?ktan sonra tedavi konusunda geç kal?n?rsa hastal?k ilerleyen a?amalarda felçlere yol açabilir.Boyundaki lenfa bezleri ?i?­er,bu durumda direkt olarak doktora ba?vurulmal?d?r,hastan?n bo?az?nda ve bademciklerinde görülen beyaz lekeler te?his için kontrole al?n?r ve ilk tedavi bu a?amada ba?lar.
Hastal???n Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Y?llard?r kullan?lan tedavi yöntemi günümüzde de geçerlidir,bu hastal?k için haz?rlanm?? olan serum tedavinin ilk a?amas?n? olu?turmaktad?r.Hastal???n durumuna göre doktor bu serumu adele içerisinden ya da direkt damardan verebilir.Antibiyotik kullan?lmaya ba?land???ndan itibaren baz? doktorlar?n tercihi penisilinden yana olmu?tur,penisilin tedavi süresini k?saltmakta ve daha kesin sonuçlar vermektedir.
Mikroplar kimi zaman hastay? zor durumda b?rakabilir ve hastan?n nefes almas?n? da zorla?t?r?r bu durumda ameliyat uygun görülebilir ve hastan?n rahat nefes alabilmesi için uygun delikler aç?l?r.Hastan?n bo?azlar?nda olu?an iltihaplar için gargaralar ve spreyler de ek olarak ilaç tedavisi ?eklinde uygulanabilir.Hastal???n yo?un dönemlerinde ki?inin beslenmesi s?v? yollu halledilmelidir.Sindirim ve yutkunma konusunda sorun ya?ayaca?? için hastaya verilen besinler hafif ?slat?larak sunulmal?d?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.