Diatom Canlıların Yapısı, Özellikleri ve Faydaları

0
34

4390_zko_teardrop-300x197D?? k?sm? bir kabuktan olu?uyor, bu kabuksu yap?da silika ad?nda biyolojik bir yap?dan olu?turuluyor. A?a??daki videoda bu kabuk yap?y? ve canl?l?n hareketlerini görebilirsiniz.Diatomlar 2 gruba ayr?l?yor;
1. The Centrales
2. Pennales
Peki nedir bu iki grubun özellikleri ve farklar??
1. The Centrales : (Biddulphiales)
Biçimsel olarak bir merkez çevresinde aç?sal bir simetri olu?tururlar (tekerlek ?ekli gibi) Deniz ve okyanuslar?n yüzeyinde ya?arlar, çok derinlere inmezler gün ?????n?n ula?abilece?i kadar derinliklerde ya?arlar.
2. Pennales : (Bacillariales)
Di?er grubun aksine kirli su birikintileri, akarsu, batakl?k gibi yerlerde ço?al?r ve ya?arlar. Biçimsel olarak üstü ve alt? simetriktir ve bir buçuk, boru gibi uzar.