Devlik (Jigantizm) Ve Cücelik (Diastrofik Dwarfizm) Nedir? Nasıl Oluşur?

0
27

4390_zko_teardrop-300x197Hipofizin ön lobunda bulunan büyüme hormonu a??r? bir ?ekilde salg?lanmaktad?r. Devlik hastal??? ba?ka nedenler de ortaya ç?kabilmektedir. Özellikle  hipotalamusun beyini a??r? ?eklide uyarmas? devli?e neden olmaktad?r. Ayr?ca büyüme hücrelerinde hormon yapan bir tümörün olu?mas? sonucunda bu hastal?k meydana gelebilmektedir. ?lk ba?larda di?er organlarla uyumlu bir büyüme görülen bu hastal?kta, zaman geçtikçe organlar?n büyüklü?ü aras?ndaki uyum kaybolmaktad?r.Devlik bazen akromegali ?eklinde gerçekle?mektedir. Akromegali hastal???nda  kemik geli?imi durmu? bir ki?ide büyüme hormonlar? a??r? salg?lanmaya ba?lamaktad?r. Bunun neticesinde hastada boy art??? görülmemektedir. Ancak uzuvlar?nda büyüme görülür. Akromegali’de el,ayak ve burun en h?zl? ?ekilde büyüyen yerlerdir.
Jigantizm’de iç organlarda da büyüme görülmektedir. Kalp ve böbreklerimiz h?zl? bir geli?im içinde girmektedir. Cinsel organlar?n i?leyi?i ise bozulmaya ba?lamaktad?r. Jigantizm hastalar?n?n kan?nda fazla miktarda insülin bulunmaktad?r. Bu insülin hastalarda diyabete neden olmaktad?r.
Devlik bulgular? hastalarda yava? ilerlemektedir. Bu sebepten dolay? hastal??a erken tan? koymak güçle?mektedir. Tedavideki as?l amaç büyüme hormonu düzeyinin normal seviyeye indirilmesidir. Ayr?ca büyüyen büyümü? olan tümörün yapt??? bask?y? ortadan kald?rmak ve hastan?n ?ikayetlerini gidermektir.
Jigantizme yakalan ki?ilerden biri de  1983 do?umlu Sultan Kösen’dir. Türkiye’de ya?ayan bu ki?i dünyan?n en uzun boylu insan?d?r. .Boyu 2 metre 51 santimdir.